Abrahamovu noenu lekarsku pomoc

Predpokladajme, ¾e potrebujeme okam¾itú lekársku pomoc. Nie, ¾e reaguje na va¹e telo a preto, ¾e máme veµké problémy so svojou vlastnou psychikou, nie je dôle¾ité, èi sme sa dobrovoµne prihlásili na psychiatra, alebo èi to robili zo strachu z na¹ich èinností alebo zdravia. V ka¾dom prípade, náv¹teva psychiatra, rovnako ako v prípade úspechu biedneho akéhokoµvek nového ¹pecialistu, vy¾aduje nále¾itú prípravu.

Prvý termín pre psychiatra bude najprv hovori» s µuïmi. Budeme musie» poveda» o na¹ich problémoch, ako zaèali, keï pochopili a èo spôsobili. V samotnom okamihu rozpadu je schopnos» dôverova» inej osobe chorobe, ktorá nás trápi, veµmi vá¾na. Preto stojí za to premý¹µa», èo sa rozhodneme prenies» na lekára. Samozrejme, nemáme pocit, ¾e by sme mali skry» niektoré najbli¾¹ie ochorenia od psychiatra, naopak. Lekár, aby bolo mo¾né, aby nám pomohli v veµký, musí by» schopné eventuálne ka¾dý okamih spojený s príchodom svojich problémov, èo je dôvod, preèo je potrebné sa vybavi» v¹etky mo¾né skutoènosti spojené s du¹evnými ¾elezníc. Nemali by sme by» prekvapení, ak sa psychiatra v urèitom èase pokú¹a hovori» s èlenmi na¹ej skupiny a mu¾ov.

Predtým, ne¾ je nutné prvé rande s psychiatrom na preskúmanie viac ne¾ svoju súèasnú stravou, prijímanie opatrení a postupov prijatých. Napríklad, akútna otrava metylalkoholom alebo veµké infekcie mô¾e posla» k vzniku depresie, záva¾ný nedostatok vitamínu B1 mô¾e psychózu, B12 spôsobuje ospalos» a bludy, chronickej bolesti a hluku, a tie¾ ¾il operácia mô¾e robi» precitlivenos» na fyzické a emocionálne výkyvy. Psychiater, projekt dosiahnu» zdravé a úplný obraz o zdravotnom stave pacienta mô¾e rozhodnú» o vyslaní osobou zaobchádza pre ïal¹ie testy. Èo veµa mô¾e nariadi» dodatoèné testy s neurológom alebo internista, mohol e¹te potrebné predlo¾i» náuèné a moèu. V mnohých prípadoch, je koniec bude ïalej uvedené tomografia hlavy, ktorá bude v plnej veµkosti z mo¾ných inovácií v ¹truktúre lebky.