Ako uverejni poeitaeovy softver

Softvér Enova bol vytvorený skupinou odborníkov. Najlep¹í dizajnéri, programátori a testeri pracovali bez prestávky po mnoho rokov, aby priniesli produkt k dokonalosti. Ich dokonalos» je zároveò dlhoroènou úzkou spoluprácou s klientmi, ktorí mô¾u èaka» na podporu 24 hodín sedem dní v tý¾dni. Ka¾dý z mu¾ov je pova¾ovaný za samotného. Príjemná a úzka spolupráca nám umo¾nila vyvinú» softvér takým spôsobom, ¾e sa bude bráni» efektívnej¹ie a zároveò praktickej¹ie, aby som sa nemohol dovoli» na trhu IT.

Softvér Enova Kadry a P³ace je softvér, ktorý efektívne podporuje riadenie µudských zdrojov v ka¾dej spoloènosti. Zaoberá sa podnikmi, ktoré zamestnávajú niekoµko a¾ niekoµko tisíc zamestnancov. Tento program mapuje komplexnú organizaènú ¹truktúru spoloènosti s rovnakou zruènos»ou a efektívnos»ou. Softvér spåòa v¹etky po¾iadavky poµskej legislatívy. Z hµadiska evidencie osobných údajov, výpoètu ZUS, daní, miezd alebo nemocenských dávok. Tento softvér je urèený pre ¹irokú ¹kálu príjemcov. Mô¾u ich vyu¾íva», okrem iného, µudia z predstavenstva, úètovné úrady, spoloènosti poskytujúce slu¾by z úrovne poètu zamestnancov alebo personálne záznamy, ako aj samotní zamestnanci oddelenia personálnej a mzdovej agendy.

Stojí za to dôverova» spoloènosti s dlhoroènými skúsenos»ami. Vyberte si softvér Enova HR a miezd pre rast a efektívnej¹ie riadenie vlastnej spoloènosti. Program poskytuje pomoc v teréne pri zlep¹ovaní procesov riadenia µudských zdrojov, výkonnosti systému, zni¾ovaní rizika chýb, automatizácie procesov, rýchleho a intuitívneho prístupu k ¹irokým poznatkom o µuïoch. Softvér ¹etrí èas v personálnom oddelení a podporuje oddelenie v »a¾kostiach jeho èastej práce. Program garantuje plnú zhodu so v¹etkými zákonnými hodnotami a podmienkami, ktoré sa vyskytujú v celej oblasti ná¹ho sveta.

Vyberte softvér Enova HR a mzdy a navrhnite, ¾e to stojí za to. IT personál je pohodlný, je vám k dispozícii 24 hodín denne sedem dní v tý¾dni. Pomô¾u vám in¹talova», konfigurova» a otvára» softvér, pripravova» poèítaèový systém spoloènosti pre knihu s programovým centrom.