Asertivita osobneho rozvoja

Nový trh práce sa dynamicky mení, èo núti spoloènos» roz¹íri» svoj vlastný osobný a profesionálny rozvoj. Prostriedky k úspechu majú preto rozvoj kompetencií a neustále roz¹irovanie zdrojov myslenia a skúseností z konkrétneho odvetvia, ktoré je zabezpeèené ¹kolením personálu.

Dobrá investíciaZriadenie vzdelávacieho kurzu pre µudské zdroje je rentabilné investovanie èasu a peòazí pre zamestnávateµa, ktorý chce pôsobi» v urèitej spoloènosti. Výhodou premý¹µania o zlep¹ovaní µudí je zvy¹ovanie ich hodnoty pre µudí, preto¾e spolu so zvy¹ovaním kvalifikácie rastie ich zárobok a v èase hospodárskej krízy je veµmi motivujúci faktor.

Skúsenosti sú zahrnutéPodµa archaického názoru je základom kúpa vysoko¹kolského vzdelávania, hoci najdrah¹ou zlo¾kou sú znalosti a kvalifikácie zamestnanca. Praktické vyuèovanie na danom postupe sa v súèasnosti pova¾uje za záruku úspechu a finanènej stability. Viaceré ¹kolenia, ktoré boli ukonèené, tým viac poci»ovaných pocitov a viac ¹ancí na ïal¹ie funkcie vo významnom odvetví. Z toho vyplýva záver, ¾e proces samo¹túdia by nemal by» preru¹ený, preto¾e len prostredníctvom neustáleho sebarozvoja a získavania nových vedomostí sa dá udr¾a» na trhu práce.

Tvarovanie cesty rozvojaPersonálne vzdelávanie vám umo¾òuje zlep¹i» schopnosti va¹ich zamestnancov a racionálne ich rozvíja» vo svojich predispozíciách. Vzdelávacie kurzy sa pou¾ívajú na formovanie profesionálnej cesty, èo zvy¹uje pravdepodobnos» získania uspokojivého zisku z plnenia cieµov v podnikaní. Ak ste na¹ou reputáciou a hµadáte osvedèený spôsob, ako zvý¹i» konkurencieschopnos» va¹ej spoloènosti, najsilnej¹ím prístupom je da» peniaze do návrhu vzdelávania pre µudské zdroje. Inteligentný zamestnávateµ s mo¾nos»ou zaznamenania výhod vyplývajúcich z diskutovanej investície. Postará sa o vzdelávanie zamestnancov v projekte s cieµom zvý¹i» ich efektívnos» a znásobi» potenciál ich spoloènosti.