Bezpeenos v kole

Roztrhávacie kotúèe sú zameniteµne oznaèované ako bezpeènostná membrána, roztrhávací kotúè alebo bezpeènostná hlava. Pou¾ívajú sa v druhých odvetviach a odvetviach. V¾dy tam, kde existuje skutoèné riziko spojené s vývojom tlaku na nebezpeène vysoké úrovne, ktoré by mohli spôsobi» poruchu zariadenia.

Pou¾itie dla¾díc je odpoveïou na otázku, èo je krátka bezpeènos».

Dla¾dice je mo¾né montova» buï vo vnútri alebo v zmesi s poistnými ventilmi. Vïaka ¹irokému systému montá¾e, t.j. kombinácii dosky a poistného ventilu, sa chráni ventil proti nepriaznivému vplyvu atmosférických podmienok a prirodzeného miesta.

Dla¾dice sú oveµa lacnej¹ie ne¾ ventily, majú krat¹iu ¾ivotnos», ale mnohé ¾eny majú jednu.

Bezpeènostná doska funguje moderným spôsobom, ktorý rýchlo vypú¹»a pracovné médium z chráneného zariadenia, napr. Z nádr¾e. Po detekcii nebezpeène vysokého tlaku sa doska prestrihá v zmysle rezu. V dôsledku preru¹enia v nádr¾i sa vytvorí voµná voµba, neskonèí v prípade výbuchu alebo zlyhania nádr¾e.

Najjednoduch¹ie a stredne technologicky vyspelé dla¾dice sa zaoberajú najviac. Existujú rovnaké príklady, ktoré majú ¹peciálny rez. Hneï ako zasiahne vá¾ne zvý¹enie tlaku alebo nahromadenia prachu alebo plynov, µahko sa automaticky rozbije, èo znamená, ¾e nedochádza k výbuchu.

Tie¾ viditeµné sú bezpeènostné dosky, ktoré sú rezané do laserovej ¹koly. Mô¾e obsahova» pou¾itie v potravinárskom, kozmetickom, farmaceutickom, ekologickom, automobilovom a atï