Depresie u mu ov

Mô¾e sa sta» samovra¾da pre túto fázu depresie. V skutoènosti sa ani veµká ¾ena ani nedovolí, aby sa z akéhokoµvek dôvodu zapojila do úzkeho bytu. Zvyèajne najèastej¹ou príèinou samovra¾edných my¹lienok v horách je mu¾ská nelieèená depresia. My¹lienky samovrá¾d sú extrémnou fázou depresie. Na svadbu sa nestane náhle. Zintenzívòujú sa, preto¾e v priebehu èasu, zaèínajúc od zlej nálady, majú problémy so spánkom, nízke sebavedomie a v¹eobecne zrozumiteµnú rezignáciu a nedostatok nádeje. Ako mô¾ete vidie», v¹etky pokusy o samovra¾du sú odnímateµné, ale iba a len vtedy, keï je zistená rastúca depresia a starostlivo o¹etrená a ¾ena je obklopená primeranou starostlivos»ou. Neexistuje mo¾né presvedèenie pacienta, aby sa zastavilo vzpomínanie na prípravu navzájom. Presvedèenie, ¾e existencia je otvorená a tento prístup je zlý, nemajú ¾iadny dôvod, preto¾e èlovek trpiaci depresiou mô¾e posúdi» svoju vlastnú budúcnos» len zo zlého, depresívneho hµadiska. Ako vidíte, v¹etky depresívne my¹lienky, ktoré sa vyskytujú v hlave, sa majú lieèi» farmakologicky a v extrémnych prípadoch, alebo stále v bode pokusu narazi» na na¹u èinnos», je pravdepodobne potrebné hospitalizova» pod dohµadom kvalifikovaného personálu.

Niektorí µudia s depresiou so samovra¾ednými úmyslami sú samozrejme tie¾ na ceste lekár vedomý toho, ¾e ich vzhµad zdravie vrátil do normálu. V jednotlivých prípadoch je detekcia klamstva dodatoèná, najmä ak sa pacient pripojil veµmi rýchlo, ale nie je veµmi èasto, ¾e podozrenie pacienta nie je rozpoznané, v dôsledku èoho je zlo, bez príslu¹ných príprav a kontrol, odhodlané podniknú» vlastné kroky. V osobitných prípadoch, na¹»astie pomerne vzácne, mo¾no pozorova» vznik niektorých èastí, ktoré trpia bodu spoji» µudí s vá¹òou samovra¾du, spoloèné sociálne zariadenie vytrvalos» pri dosahovaní tú¾bu zní¾i» jeho existenciu, a dáva akúsi schôdzok, poèas ktorých pacienti spácha» trh samovra¾da. ¥udia nehrajú dos» rýchlo lieèbu. Nenechávajú sami príli¹ plný dobrodru¾stva, ktorý mô¾e by» zlé. Keï sa prvýkrát objaví samovra¾edné niekedy doba èakania na schôdzku s lekárom, je príli¹ veµký. Vo¹ cez deò, po v¹etky dni v tý¾dni, príli¹ depresívne èlovek mô¾e zavola» na bezplatnú modrú líniu, ktorá ponúka pomoc a uµavilo osobné utrpenie, ale staèí, aby bolo mo¾né nebude èaka» na náv¹tevu lekára.Dnes v Poµsku spácha samovra¾du ka¾dý rok pribli¾ne tisíc µudí. Bohu¾iaµ, ak ste jedným z nich, kontaktujte ¹pecialistu!