Dopravnik intermet

Jedným z najèastej¹ie pou¾ívaných doplnkov na prepravu a dávkovanie sypkých materiálov sú skrutkové podávaèe, nazývané tie¾ dopravníky. Nájdeme ich prakticky vo v¹etkých domácnostiach, ktoré vyrábajú suché zmesi, ale nie len. Miesta, kde sa nájdu aplikácie, sú dobre a nie v¹etky sa dajú vymeni».

Skrutkový podávaè je nádoba, ktorá priná¹a na prepravu rôzne druhy prachu, od veµmi obmedzených a¾ po zrná s vysokou granuláciou. Vïaka tomu sú jeho výhody veµmi veµké. Okrem toho ïal¹ou výhodou tohto výstupu je skutoènos», ¾e transport týchto prachov sa mô¾e uskutoèòova» ako vo formáte, tak v akomkoµvek uhle.

Je tu rozdelenie závitovkových dopravníkov pre potrubné a ¾µabové dopravníky. Dôle¾ité sa vyznaèujú vy¹¹ou silou a - èo ide dovnútra - vy¹¹ou úèinnos»ou. Pokiaµ ide o ¾µabové dopravníky, ich výnimoènou výhodou je skutoènos», ¾e dávajú doskám prístup k dopravníku, ktorý je v skutoènosti vo forme, keï chceme riadi» trasu prepravy.

Pri navrhovaní závitovkových dopravníkov sa berie do úvahy ka¾dá hodinová úèinnos». Správne vybrané výrobky a ¹pecifická kon¹trukcia zaruèujú dlhú ¾ivotnos» takéhoto zariadenia a spoµahlivos», napríklad v prípade »a¾kých brúsnych materiálov.

Je nákladné poveda», ¾e závitovkové dopravníky sa zvyèajne vyrábajú podµa pokynov poskytnutých zákazníkom. Obzvlá¹» dôle¾itá je då¾ka a priemer zariadenia, ale zároveò umiestnenie vstupu a výstupu a urèenie uhla sklonu. Zosilnené verzie podávaèa sa èasto získavajú vïaka výrobe nástroja v obzvlá¹» »a¾kých podmienkach.

Záujemcom je ¹iroká ¹kála oblastí, kde je mo¾né podávaè pou¾íva». Mô¾u by» tie¾ nájdené v betonáròach, v blízkosti vykurovacích pecí, ako aj v potravinárskom sektore. Veµmi èasto sa pou¾ívajú pri spracovaní obilia, napríklad na jeho predikciu alebo èistenie. ©nekové podávaèe sú tie¾ dychtiví pre chovateµov, ktorí mie¹ajú a pou¾ívajú suché krmivo pre svoje zvieratá.