Dotacie na rozvoj spoloenosti wietokrzyskie

Tehotenstvo, ¹»astný pôrod a neskor¹ie vychovávanie die»a»a sú najlep¹ie obdobia ¾ivota pre v¹etkých. Budúce matky sa te¹ia na deò, keï poèujú tlkot srdca plodu. Existuje pre nich znamenie, ¾e vývoj die»a»a je v správnom ¹týle a napriek tomu ich vedie k vedomiu, ¾e nosia svojich budúcich milovaných potomkov pod srdcom. Drahé budúce matky, nedávajte pozor, ak poèas prvého ultrazvuku doktor nepoèul srdce vá¹ho die»a»a. V poèiatoèných fázach vývoja plodu sú zmeny veµmi praktické zo dòa na deò a prvý tlkot srdca je mo¾né poèu» u¾ 21. deò tehotenstva.

Na zaèiatku srdce die»a»a nepozná orgán, o ktorom vieme. V poèiatoèných fázach vývoja plodu je to len druh rúrky, ktorá pumpuje krv. Av¹ak okolo ¹trnásteho tý¾dòa tehotenstva bude srdce die»a»a dostatoène dôle¾ité (6 mm vo v¹etkých, aby bolo silné vidie» pri hµadaní ultrazvuku. Bohu¾iaµ, bude stále príli¹ malý na ocenenie jeho dôle¾itého vývoja. Ak chcete správne posúdi» vývoj srdca die»a»a, budete musie» poèka» a¾ do 20. tý¾dòa tehotenstva, keï srdce nenarodeného die»a»a dosiahne veµkos» 20 mm.

Keï príde na poèutie srdcového tepu, bude to mo¾né u¾ okolo 11. tý¾dòa tehotenstva, ale len s pomocou ¹pecializovaného zariadenia, ktoré je v procese spracovania toku krvi na zvuk. Av¹ak správny srdcový tep pri zachovaní stetoskopu je mo¾ný a¾ po prekroèení 18. tý¾dòa tehotenstva. Stojí za to èaka» na aktuálnu sezónu - nikdy nezabudnete na prvý srdcový tep ná¹ho budúceho die»a»a.

Poèas celej doby tehotenstva sa plodová krv nedostala do pµúc die»a»a. Preto bol pre organizmus die»a»a znamenie, ¾e e¹te nie je èas na vlastné dýchanie, ale na to by sa mal zamera» na skutoèný vývoj orgánov. Áno, srdce die»a»a bude plne rozvinuté a¾ v èase dodania. Z tejto fázy bude mo¾né kedykoµvek poèúva» tlkot srdca plodu. Jediné, èo musíte urobi», je jemne vlo¾i» ucho na hrudník die»a»a.