Evidencia fixnych aktiv xls

Ka¾dý investor má v úmysle urobi» záznam o fixných aktívach v spoloènosti. To je zapisovanie majetku spoloènosti. V akom systéme uchovávate správne záznamy o silných aktívach a kto mô¾e kontrolova» správnos» vedenia takýchto záznamov? Týka sa to predov¹etkým zákona o úètovníctve. Ka¾dý rok existujú nezvratné zmeny zákonov, tak¾e dobrý úètovník by mal by» zvyèajne aktuálny.

Èo sú fixné aktíva v znaèke?Potom sú to v¹etky druhy aktív, ktoré majú predpokladanú ¾ivotnos» dlh¹iu ako samotný kalendárny rok, tak¾e nebude existova» posledný toaletný papier na úèely zamestnancov, ktorý bude urèite v najbli¾¹ích obchodoch, nebudú tam ¾iadne perá, ktoré sme dokonca urobili aj veµkou zásobou. Preto musia existova» kompletné aktíva, vhodné na pou¾itie, ako aj tie, ktoré sú ponechané na vykonávanie v priebehu vedenia podniku.Základom najdôle¾itej¹ích fixných aktív sú nehnuteµnosti v spoloènosti. Tak, tam sú v¹etky druhy pozemkov, rovnako ako ¹pecializované domy a byty. Existuje viac strojov, ktoré sú objednané v priebehu výroby, ako aj jedlá a dopravné prostriedky (autá, nákladné autá, prívesy. Trvalým zlep¹ením je aj zlep¹enie v zahraniènom fixnom majetku. Trvalý majetok bude stále ¾i».Pre zákon o úètovníctve boli stanovené urèité pravidlá. Medzi nimi sú polo¾ky, v ktorých sa uvádza, ¾e cena investièného majetku v poèiatoènom bode musí presiahnu» 3500 PLN, aby sa mohla zapísa» do zoznamu dlhodobého majetku. Táto hra, stred ¾ily, musí by» samozrejme vo vlastníctve osoby, ktorá zriaïuje obchodnú kampaò alebo majetok spoloènosti, preto sme na jej nákup vyèlenili samostatnú nákupnú faktúru.Poèiatoèná hodnota dlhodobého majetku sa predpokladá tak, ¾e sa pripoèítajú nielen náklady na nákup, ale aj náklady na prepravu tohto lieku do spoloènosti, nakladanie a vykladanie. Niekedy sa aj náklady na demontá¾ a montá¾ vykonávajú v cene fixného majetku v závislosti od úèelu. Z evidencie dlhodobého majetku vyplýva aj to, ¾e splatná DPH je zní¾ená o ceny fixného majetku.Ak by sme zdedili investièný majetok, zákonodarca si mô¾e stanovi» cenu takéhoto opatrenia odolného na princípe ceny predmetov s príslu¹nou skupinou a formou. Ak nie je mo¾né urèi» hodnotu majetku trvalo, potom je hodnota vyjadrená pomocou odhadcu nehnuteµnosti, ktorý mô¾e by» zamestnaný.