Fi kalna pokladnica

Na zákazníkov registraèných pokladníc a konkrétnej¹ie reagujúcich na majiteµov týchto nástrojov, vyplývajú zo zákona mnohé povinnosti. Fi¹kálne registre sú ¹peciálnym typom zariadení spojených s pokraèujúcou ekonomickou èinnos»ou, ktorých pou¾ívanie bolo prísne regulované inými zákonmi a zákonmi. ®iadne zariadenie pou¾ívané v spoloènosti, ako napríklad poèítaèe, telefóny alebo dokonca ¹pecializované výrobné stroje, nebolo obohatené o taký poèet cieµov ako pokladne.

Ihneï po zakúpení registraènej pokladnice si musíte pripravi» ¾iados» v daòovom titule. Kancelária vydá pokladni jedineèné èíslo. Je povinné aplikova» èíslo na v¹etky pou¾ité registraèné pokladnice, prièom ka¾dý z nich dostane iné jedineèné èíslo. Ïal¹ím krokom, ktorý sa má dokonèi», je fi¹kalizácia registraènej pokladnice, ktorú mô¾e vykona» len autorizovaný servis. Registraèné pokladne v Krakove nie sú len predajným miestom, ale aj autorizovaným servisom. Stojí za to podpísa» zmluvu o poskytovaní v¹etkých registraèných pokladníc v spoloènosti s jednou slu¾bou, hlboko v zamestnaní, v ktorom ste kúpili fi¹kálne zariadenia. V daòovom názve musíte uvies» údaje o slu¾be, ktoré sú potrebné pre hotovos» v danej spoloènosti. Daòový úrad by mal tie¾ hovori» o zmene slu¾by pokladnice. V prípade poruchy je táto vybraná slu¾ba spôsobilá postara» sa o registraènú pokladnicu a tá istá slu¾ba mô¾e v mysli zariadenia robi» nové veci. Pri registrácii predaja vo vý¹ke alebo výsledkoch alebo slu¾bách sa odporúèa vydáva» pravidelné fi¹kálne správy. Sú to zvyèajne denné, mesaèné a roèné správy a zriedkavej¹ie ¹tvr»roène. Nedodr¾anie správ mô¾e vies» k ulo¾eniu pokút majiteµovi pokladnice. Poèas pou¾ívania registraèných pokladníc by ste mali pamäta» na ich pravidelnú kontrolu, ktorá by mala fungova» tak, ¾e táto vybraná slu¾ba. Je nesmierne dôle¾ité, aby sankcie za nehodnotenie pokladnice mohli by» pre spoloènos» také nebezpeèné. V¹etka dokumentácia týkajúca sa registraènej pokladnice, v aktuálnej servisnej knihe pokladníc, pravidelných fi¹kálnych správ by sa mala uchováva» spolu s dokumentáciou spoloènosti. Úrad mô¾e urèi» v¹etky doklady aj na dobu po ukonèení pou¾ívania registraènej pokladnice alebo dokonca po uzavretí podniku. Pri zatváraní spoloènosti sa musíte postara» o novú povinnos» ulo¾enú majiteµovi - preèíta» si fi¹kálnu pamä» pokladnice, ktorú mô¾e vykona» len slu¾ba.