Finaneny vykaz ywiec

Zmeny a doplnenia zákona o DPH platné od 1. januára 2015 znamenali, ¾e pokladnice tvoria základný prvok tvoriaci platformu pre obchodné vyrovnanie. Koniec koncov, nie ka¾dá osoba, ktorá prevádzkuje podnik, musí ma» takú pokladòu.

Prepustenie z úèelu dr¾by pokladniceRegistraèné pokladne nie sú nevyhnutné pre úspech µudí, ktorých roèné nákupy nepresahujú 20 000 PLN, zatiaµ èo povinnos» ma» hotovos» sa vz»ahuje iba na spoloènosti, ktoré tvrdia, ¾e predaj finanèným osobám a poµnohospodárom. Súèasne spoloènosti, ktoré plánujú vykonáva» vyrovnanie s pou¾itím registraèných pokladníc, musia zaregistrova» ka¾dú transakciu, ku ktorej do¹lo po zakúpení pokladnice. A spoloènosti, ktoré v priebehu roka prekroèili obrat 20 tisíc zlotých, by mali zaèa» zaznamenáva» zisky pomocou pokladnice po 2 mesiacoch odo dòa, keï prekroèili uvedený limit. Finanèné odbory nemusia a nemajú podniky, ktoré poskytujú vzdelávacie, finanèné, pois»ovacie a telekomunikaèné slu¾by.Úµavu na nákup hotovostiNákup v hotovosti je náklad niekoµkých stoviek zlatých, ale podnikateµ, ktorý nakupuje na pokladnicu, kríza mo¾no oèakáva», ¾e a¾ 90% z kúpnej ceny, hodnota odpoètu nemô¾e ís» 700 zlotých. Ak chcete vyu¾i» tohto odpoètu, podnikateµ, ktorý si kúpil pokladnicu, je nutné privies» do svojho vlastného finanèného úradu písomné oznámenie o majetku z hotovosti pred tým, ne¾ zaène s vyu¾itím reálneho indikácie, pokiaµ ide o pou¾ívanie hotovosti s potvrdením o hotovosti nákupu a potvrdenie po¾iadaviek prevádzky na záznamovom zariadení s daòovým zákonom o DPH. Oslobodený od dovozného cla na nákup hotovosti v¹ak dôle¾ité prís» v èase poskytnutia peòazí nie je obsluhovaný. Podµa zákona by mali by» tr¾by Záznamové zariadenia opravi» aspoò raz za 25 mesiacov profesionálnych slu¾ieb.Ma» pokladniènú stanicu je tie¾ spojená s povinnos»ou uchováva» kópie vydaných úètovných dokladov (na 2 roky a denných, tý¾denných a mesaèných správ (na 5 rokov od konca úètovného roka, v ktorom boli vydané. Samozrejme, pokladník má za cieµ vydávanie originálnych potvrdení zákazníkom.