Fiskalna tlaeiareo 2015

Bioveliss Tabs

Èo presne znamená finanèná tlaèiareò o firme a ktorá je striktne uplatnením tejto in¹titúcie? Poïme sa zamyslie» nad tým a trochu sa o tejto téme dozvedáme.

V¹eobecne povedané, fi¹kálna tlaèiareò je predov¹etkým jedlo, ktoré zaznamenáva príjmy, ktoré pochádzajú z maloobchodného predaja. Táto registrácia, samozrejme, konèí na úèely daòového urovnania. Ide o tzv daò z príjmov a DPH. Aby sa fiskálna tlaèiareò mohla pou¾íva» vôbec na uvedený úèel - a v ¹irokej spolupráci s písmenom zákona - musí by» absolútne homologovaná.

Na rozdiel od pokladnice, finanèná tlaèiareò to nedoká¾e úplne samostatne. Vy¾aduje pripojenie k poèítaèu. Prevádzka tejto in¹titúcie je registrácia a tie¾ výpis úètov. Treba tie¾ poznamena», ¾e daòová tlaèiareò vstupuje do skladu takzvaných poèítaèových predajných systémov. Napríklad tu mô¾eme spomenú» registraèné pokladne POS. Stále musíme ma» na pamäti, ¾e pri registrácii leteniek na fiskálnej tlaèiarni mô¾eme pou¾i» akýkoµvek - v hodnote - poèítaèový program, ktorý doká¾e zruène ovláda» tlaèiareò pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Existuje tie¾ veµký problém, ¾e programy, ktoré majú fi¹kálne tlaèiarne, nemusia by» homologované. Medzitým komunikaèný protokol existuje v ¹irokom otvorenom priestore. Jeho popularita sa mô¾e prejavi» na stenách webových stránok výrobcov tlaèiarní.

Upozoròujeme, ¾e ka¾dý predávajúci, ktorého výnosy boli jasnej¹ie ako limitná hodnota definovaná dôkladne významným ministerstvom financií, je povinný zaregistrova» maloobchodný predaj a zabezpeèi» jeho prechod na poslednú pokladnicu alebo daòovú tlaèiareò.

Fiskálna tlaèiareò nepochybne vytlaèí konkrétne finanèné príjmy pre kupujúcich. Nie je to v¹etko. Preto¾e na ovládacom kotúèi sú výtlaèky tie¾ usmeròované (tj potvrdenia. Predstavujú sa pre archiváciu. Samozrejme, tlaèené daòové potvrdenie by malo by» - aj potom okam¾ite po predaji - dané zákazníkovi. Pri zmenách by mali kópie napísané na ovládacích kotúèoch zaznamena» jeden dodávateµ. Je to presne pä» rokov. Zároveò stojí za zmienku o nasledujúcej skutoènosti: niekoµko rokov bolo mo¾né ulo¾i» kópiu vytlaèených dokumentov v elektronickej podobe. Hneï po skonèení ka¾dého predajného dòa je pou¾ívateµ povinný kona» na pokladni tzv denná správa - fi¹kálna.