Fiskalna tlaeiareo kamsoft

Chcete zaèa» podnika»? Rozhodnete sa vyrasta» a budete potrebova» iné zariadenia? Nezabudnite, ¾e nechcete ma» problémy s daòovým úradom, potom sa zamerajte na posledné zariadenie, ktoré zakúpite. Musíte vedie», ¾e pri nákupe fi¹kálnych tlaèiarní musia splni» po¾iadavky, bez nich mô¾ete spoèíta» mno¾stvo problémov.

Mnoho rôznych podnikateµov premý¹µa» o tom, kde lep¹ie kúpi» daòovú tlaèiareò. Je ïaleko u¹etri» trochu peòazí a získa» online & nbsp; online alebo v závode. Dokonale viete, ¾e ak chcete u¹etri» nejaké peniaze, mô¾ete sa vystavi» hlb¹ím kurzom a problémom, ak na¹a tlaèiareò nespåòa urèité po¾iadavky. Pamätajte, ¾e pri vyhµadávaní fiskálnej tlaèiarne nájdete mnoho spoloèností, ale uistite sa, ¾e ponúkané tlaèiarne budú robi» va¹u prácu. Nezabudnite si kúpi» krakovské fi¹kálne tlaèiarne od autorizovaných distribútorov. Bolo by dobré, keby predajné miesto ponúkalo súèasne servisné slu¾by v prípade zlyhania zariadenia.

Na to, aby ste zákonne vykonali písanie na fiskálnej tlaèiarni, musia by» splnené tieto podmienky:

Chcem by» zdobený:- finanèný modul a fiskálna pamä» zabudovaná do pokladne, tak¾e pamä» v centrálnej jednotke systému nemô¾ete vidie»,- tlaèiareò na príjem,- dve displeje zabezpeèujúce kon¹tantné èítanie.

Musí ma» fiskálnu pamä», ktorá existuje pre konkrétne namontované v miske. Chce by» integrovaný do zastavaného centra s trvanlivou látkou. Fond musí zaznamena» do pamäte najmenej 1830 finanèných správ za deò, 200 núdzových vynulovaní pamäte, 30 mo¾ností zmeni» vý¹ku daní. Dokonèenie signalizácie poèas nahrávania je nevyhnutným prvkom. Musí ma» zabezpeèenie, ktoré zabráni vymazaniu záznamov vykonaných v pamä»ových záznamoch. Ka¾dá daòová pokladnica by mala by» poistená s olovenou peèa»ou, aby bola znièená, ak by bola poru¹ená. Sie»ová batéria, sie»ová batéria, batéria alebo akumulátor musia umo¾òova» vytlaèenie minimálne 200 výtlaèkov na dva dni bez potreby sie»ového napájania. Jeho kon¹trukcia musí by» upravená tak, aby nemohla vyústi» do nesprávneho výpoètu nákupu a sumy splatnej dane.