Hasiesky manual pre kancelarske miestnosti

Dokument na ochranu pred výbuchom & nbsp; je to preto mimoriadne dôle¾itý list, s ktorým by sa malo stretnú» v podniku, v ktorom predstavuje riziko výbuchu. Dokument vo v¹eobecnosti informuje o mieste nebezpeèenstva, o riziku, obsahuje definície a opisy postupov správania alebo opisy postupov na zabránenie výbuchom v tíme. Prezentuje sa s malými rozmernými èas»ami, ktoré budú struène predstavené ni¾¹ie.

Prvou èas»ou textu sú v¹eobecné správy, ktoré implementujú predmet dokumentu a aplikujú obsah ochrany pred explóziami. Mali by ste hµada» názor zamestnávateµa, ktorý sa zaoberá uvedomením si hrozby, povedomia o bezpeènosti a postupov.

Do tejto oblasti by sa mal zahrnú» aj zoznam zón, v ktorých sú identifikované zdroje vznietenia. Je to dôle¾ité, preto¾e v týchto oblastiach vznietenia je zvý¹ená úroveò nebezpeèenstva, zvý¹ené riziko a niektoré ïal¹ie bezpeènostné postupy.

Tretím prvkom, ktorý by sa mal zahrnú», sú reklamy týkajúce sa naèasovania revízií týkajúcich sa záruk. Aj tu by sa mal zahrnú» opis týchto opatrení, preto¾e je to potom veµmi vysoká a presná informácia.

Druhou èas»ou dokumentu sú podrobné informácie, ktoré neplánujú men¹ie miesto na zabezpeèenie dôvery a pomoci zamestnancov.

Poèiatoèný zoznam horµavých látok, ktoré sa v spoloènosti »a¾ia, by sa mal nachádza» v pôvodnom poradí. Èi u¾ ide o látky vyrábané alebo pou¾ívané na prácu s inými látkami, toto v¹etko by sa malo uvies» na zozname s plánom kategórií presne z hµadiska pou¾itia a umenia.

Ïalej by sa mali poskytova» rady o postupoch a pracovných prostrediach, v ktorých sa získavajú horµavé látky. Tieto miestnosti by mali by» opísané, vypoèítané a charakterizované. Preto existujú zóny, v ktorých je hrozba jedineèná, a preto je potrebné takéto opisy urobi».

Ïal¹ím prvkom je hodnotenie rizika. Pokiaµ je mo¾né dosiahnu» výbuch, ako ïaleko je to mo¾né. Toto je tie¾ miesto, kde mô¾u vzniknú» scenáre výbuchu a efekty, ktoré tento zaèiatok mô¾e vytvori». Mal by tie¾ opísa» postupy prevencie výbuchov a zni¾ovania ich úèinkov, ktoré sú tie¾ veµmi nákladné a dôle¾ité.

V tomto dokumente je tie¾ opísaná tretia èas», ktorá spôsobuje dodatoèné informácie, ako sú náèrty zón výbuchu, opis metódy pou¾itej pri hodnotení rizika a rôzne.