Inovativne technologie 2015

UpSize

Bezprostredne po vydaní prvého poèítaèa zaèali hµada» správnu aplikáciu. S rastom elektroniky a miniaturizácie zaèali nové technológie skúma» a pomáha» rôznym sféram ¾ivota. Tvorcovia èakacieho prístroja neoèakávali skutoèné meno svojho vynálezu. A skutoènos», ¾e prakticky ka¾dý nosí zariadenie vo vrecku, ktorý prevy¹uje ponuku svojho prototypu, by nepochybne spôsobil srdcový záchvat vedµa nich.

V súèasnosti je »a¾ké predstavi» si nejakú firmu, ktorá by nepou¾ívala informaèné technológie. Zaèínajúc od malých, jednohlasných firiem a zdravých spoloèností, existuje v¹ade niekoµko alebo mnoho rozvinutých systémov. Oblasti podporované informatikou zahàòajú okrem iného komunikáciu, riadenie procesov, návrh a úètovníctvo.

Fakturácia, vyrovnávanie príjmov a ¹kôd nemusí by» zdåhavé poèítanie ståpov a vyplòovanie stohu formulárov. Väè¹ina úètovných krokov je napájaná príslu¹ným softvérom. V malých podnikoch pravdepodobne potrebujete iba normálnu tabuµku, ale je pohodlnej¹ie a spoµahlivej¹ie pou¾i» vyhradený systém. Perfektný model, symfónia je softvér, ktorý je v úzkom rozmedzí modulov podporujúcich bohatý správu databáz spoloènosti a v koneènom úètovaní.

Dobrým príkladom pou¾itia metódy sú automatizované automobilové továrne, kde je úloha zamestnanca u¾ slabá a zni¾uje sa na monitorovanie systémov.

So zvy¹kom nemusíte chodi» do továrne, aby ste zistili stupeò automatizácie dne¹ného sveta. A èo viac, skladá takzvané inteligentné domy, ktoré sa mô¾u stara» o podobné osvetlenie, vnútornú teplotu a dokonca doplni» ¾ivot v chladnièke.

Takéto expresívne roz¹írenie technológie mô¾e ¾i» zlo, ale musíte pamäta» na to, ¾e mô¾ete ma» v¾dy zástrèku.