It system epuap

IT systémy sú súbory prvkov, ktoré spracúvajú dáta pomocou poèítaèa. Ka¾dý informaèný systém obsahuje niekoµko kµúèových komponentov. dôle¾itým prvkom je vybavenie (hardvér. Hardvér je predov¹etkým poèítaè, ale obchod mô¾e by» ovplyvnený aj bunkami a skenermi alebo nástrojmi, ktoré poskytujú externé znalosti. Niekedy sú stále roboty atï.

Ïal¹ím prvkom informaèných systémov je softvér (softvér. Sú to isté jednoduché znalosti pokynov a údajov, z ktorých sa vykonávajú úlohy pri zachovaní poèítaèa. Softvér sponzoruje programátori. Ich model zahàòa grafické a textové editory, tabuµky a hry, a dokonca aj poèítaèové vírusy. Softvér je v ka¾dom poèítaèovom systéme mimoriadne dôle¾itý.Samozrejme, nemô¾eme zabudnú» na µudí, ktorí sú povinní riadi» a prevádzkova» programy, ktoré sú v poriadku IT systému. Okrem toho sú dôle¾ité organizaèné a informaèné prvky. Informaèné body sú znalostné databázy, v¹etky postupy a pokyny pre organizaèné body, ktoré umo¾òujú pou¾ívanie medzi daným systémom.Poèítaèové systémy sa dnes pou¾ívajú v moci ¾ivota, a to aj v podnikoch a podnikoch. Pomáhajú ich existencii a zlep¹ujú kvalitu komunikácie. Mô¾u sa naèíta» z viacerých aplikácií alebo tvori» samostatný celok. Najobµúbenej¹ie metódy IT pou¾ívané s názvami sú CRM a ERP.CRM je ¹týl riadenia vz»ahov so zákazníkmi. Jeho predpokladom je forma a zlep¹enie kontaktu s mu¾om a fungovanie marketingovej stratégie spoloènosti. ERP je systém plánovania zdrojov, ktorý zahàòa mnoho modulov (samotný CRM je dnes viditeµný. Stávkovanie na òu je schopné: úètovné aplikácie, faktúry, HR a mzdové programy atï. Moduly predaja a ukladania sú tie¾ veµmi populárne.V ka¾dej spoloènosti systém IT vyzerá trochu inak, preto¾e podnikateµ si vyberá programy, ktoré preòho nie sú ¾iadúce.