Krajae s vlo kou typu julienne

Profesionálny krájací stroj 612p je výsledkom spoloènosti Ma-Ga, ktorá v posledných rokoch vedie. Spoloènos» má zavedenú veµkos» a dlhoroèné skúsenosti, ktoré by urèite nemali by» zanedbateµné pri výbere produktov. Model 612p je profesionálny tanier, ktorý má jednoduché aj µahké kúsky na krájanie. Maximálna hrúbka týchto náplastí mô¾e trva» a¾ 28 mm. Rezanie sa vykonáva iba za úèasti gravitácie, nie je potrebné ruène stlaèi» jedlo. Vïaka pou¾itiu ¹peciálnej prítlaènej dosky mô¾ete nakrája» jedlo na jeden koniec bez toho, aby ste museli zanecha» trosky.

Produkty najvy¹¹ej triedyKrájaè bol vyrobený z veµmi starostlivo vybraných materiálov, ktoré zabezpeèujú najvy¹¹iu trvanlivos» medzi podobnými zariadeniami dostupnými na trhu. Zamestnanci vy¹kolených zamestnancov dohliadali na plánovanie a strojárstvo. Výrobky, z ktorých bol vyrobený krájací stroj 612p, zabezpeèujú zachovanie najvy¹¹ích ¹tandardov èistoty. Èasti zariadenia, ktoré prichádzajú do prevádzky s potravinami, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, èo znaène zvy¹uje ich pevnos». Ïal¹ie prvky boli vyrobené z eloxovaného hliníka.

bezpeènos»Riadiaci systém motora je vybavený tlaèidlami START / STOP, èo obmedzuje mo¾nos» pripojenia krájaèa v chybných okamihoch, napríklad po výpadku a obnovení napájania. Krájaè je ïalej vybavený ¹peciálnou blokádou, ktorá dáva snímaciemu stolu iba fotografiu, preto¾e sa pozerá na popularitu nulového gombíka na nastavenie hrúbky rezu a pri nastavovaní stola pri práci s gombíkom.Pre bezpeènos» µudí, ktorí pracujú na krájacom nástroji, je èepel 612p natrvalo chránený ¹peciálnym krytom, ktorý zabraòuje náhodnému zraneniu pri èistení zariadenia. Po ka¾dom pou¾ití by malo by» krájadlo oèistené od zvy¹kov potravín.