Masterovy stroj

klasifikácia tabliet pre potenciu

Hoblový sekáè je lis na mäso, ktorého cieµom je rozdeli» kusy mäsa na plátky menovanej hrúbky (v závislosti od potrieb má drobky rovnakú hrúbku na v¹etkých ¹írkach. Práca zariadenia urýchµuje a umo¾òuje proces prípravy kotúèov pri zachovaní svie¾osti, jemnosti, ¹»avnatosti a hmotnosti mäsa. Tento efekt zaruèujú pásy ¹peciálne tvarovaných no¾ov vyrobených z nehrdzavejúcej ocele, ktoré vykonávajú presné rezanie mäsa, ¹pirálovo in¹talované na rotujúcich valcoch.

Lis na papriky sa pou¾íva v stravovacích zariadeniach a obchodoch, kde zber zahàòa hovädzie mäso v ¹truktúre valcovaných rolí, kúskov a steakov; bravèové mäso rozdrvené na bravèové kotlety, zábaly, bravèové vloèky, steaky, reïkovky; hydinové mäso skonèené na de Volaille; grilovacie èasti. Kotleciarka umo¾òuje prípravu veµkých dávkach zlomené náplasti krátkodobý doba spracovania -. Cca 800 dielov za hodinu, telo nemô¾e by» zmrazené ani mô¾e obsahova» kosti. Stroj je veµmi praktické, a to vïaka vyu¾itiu zo strany výrobcu Maga iné rie¹enia - poloautomatické riadenie, hranice pracovného priestoru z pracovného bodu na ochranu zdravia pracovníkov (bezpeèný prístup k veµkým, ¹trukturálne zmeny, ktoré majú dôraz na zní¾ená o zní¾enie spotreby energie 45% ktorí prejavujú aktivitu v celom cykle drvenie (krátkodobá prevádzka, le¹tené na telese uµahèuje èistenie geometrických tvarov (v matrici by malo by» vyèistené a su¹í po ka¾dom styku s potravinami, zakázané èistenie celý prúd »a¾kej vody. Tichý chod samotného zariadenia a prenos oleja sú ïal¹ími výhodami stroja. Kotletiarka spåòa v¹etky ¹tandardy (CE, smernica 2006/42 / ES a EN 60204-1: 2010 - elektrická bezpeènos». Zásluhy choppera Maga boli uznané pou¾ívateµmi a porotcami Medzinárodných trhov v ocenení (cena zlatého medaila. Maga, ako výrobca nástrojov pre potravinársky priemysel, èo robí kontrolu kvalifikácií a získaných od roku 1990, pí¹e na skupine, jednoduchos», intelligence, výkonom a vysokou úèinnos»ou. Spoloènos» postupne zvy¹uje svoju ponuku novými strojmi: krájaèe, krájaèe, masové stroje, tzv vlci.