Medzinarodnej spoluprace v oblasti stabilizacie bankovych systemov

Otvorenie hraníc aj ponuka spolupráce medzinárodných spoloèností v predchádzajúcich rokoch viedla k mnohým novým príle¾itostiam pre prekladateµov. Spolu s prezidentmi, zástupcami veµkých korporácií a tie¾ pou¾ívajú rôzne preklady, a to aj na obchodných stretnutiach, ako aj na dôle¾itých zmluvách. Takáto vec je veµká a vy¾aduje veµa zruèností, nielen jazykových zruèností.

Samotný po sebe idúci tlmoèník je väè¹ia forma, v ktorej ¹tudent nerozru¹uje reèníka, upozoròuje iba jeho pozornos» a po jeho implementácii odkladá cieµový jazyk. Na tomto mieste je potrebné zdôrazni», ¾e po sebe nasledujúci preklad nie je o presnom preklade stanoviska ka¾dého reèníka, ale o vykreslení najdôle¾itej¹ích aspektov a poskytnutie v¹eobecného významu. Samotní prekladatelia pripú¹»ajú, ¾e je to zodpovedná úloha, preto¾e okrem vedomia jedného jazyka musí èlovek dokáza», ¾e doká¾e logicky myslie». V dôsledku toho musí ¹kola rozhodnú», èo je najpresnej¹ie v konkrétnej poznámke.

Niekoµko jednoduch¹ích foriem prekladu je simultánne tlmoèenie. V tomto príklade prekladateµ - pou¾ívajúci slúchadlá - poèuje pôvodný jazyk a navy¹e vysvetµuje text, ktorý poèul. Táto norma prekladu sa zvyèajne hrá v televíznych alebo rozhlasových vysielaniach.

Èasto je v¾dy dôle¾ité stretnú» sa s formou spolupráce. Tento typ prekladu spoèíva v tom, ¾e reèník hovorí 2-3 vety, ticho a v poslednej chvíli prekladateµ prekladá výrok zo zdrojového jazyka na cieµový. Zatiaµ èo po sebe idúcich tlmoèeniach si vy¾adujú poznámky, v styèných prekladoch nie sú kvôli konkrétnemu mno¾stvu textu vhodné.

Tieto prípady sú len niektoré typy prekladov vo finále e¹te sprievodné preklady (najmä v rokovaniach ¹tátnych úradov a politikov, alebo prekladanie právne / súdne.

Rovnako tak je silná: v praxi, interpret, perfektná znalos» jazyka, tie¾ prida» reflexy a prípravu, ale rovnako ako dikcii a vysokú úroveò stresu na sile. V usporiadaní so súèasnos»ou, pri výbere prekladateµa, stojí za to skúsi» jeho vedomosti.