Metalograficky mikroskop

Kolposkop objavil Hans Hinselmann v roku tisíc devä»sto dvadsa»pä». Je tu posledný prístroj na gynekologické vyhµadávanie, ktorý vyzerá a trvá aj na mikroskope, to znamená, ¾e vïaka namontovanej ¹o¹ovke umo¾òuje príslu¹nému lekárovi vykona» ¹pecifické vy¹etrenie ¾enských reprodukèných orgánov.

Je veµmi ¹truktúrovaná, aby sa preskúmala vulva, vagína, dolná hypofýza krèka maternice a samotný krèka maternice. Tento nástroj sa dosiahne v procese na krátky èas, preto¾e len niekoµko minút rozpozná, èi je urèitý ¾enský orgán vystavený riziku ochorenia alebo nie, bez ohµadu na to, èi na òom sú alebo nie sú niektoré neoplastické lézie. Rakovina je v súèasnosti najzlo¾itej¹ia zo v¹etkých chorôb. Napriek tomu, ¾e medicína v súèasnosti napreduje v medicíne, stále nie je µahko lieèiteµná, ak je zistená príli¹ neskoro. Okrem ¹tandardných gynekologických vy¹etrení, ktoré nie sú vo forme detekcie skorého ¹tádia neoplastických zmien, je teda prispôsobených mno¾stvo ïal¹ích testov, ako napríklad cytologických vy¹etrení. Je to v¹ak diagnóza, ktorá doká¾e odhali» neoplastické zmeny v sedemdesiatich percentách. Kolposkopia, ktorá sa vykonáva pri udr¾iavaní nástroja nazývaného kolposkop, je oveµa efektívnej¹ia, preto¾e poskytuje viac ako devä»desiat percent mo¾nosti nájs» rakovinu v jej pôvodnom ¹tádiu. Preèo je to tak dôle¾ité? Preto¾e len v poèiatoènom ¹tádiu je najmen¹ie ¹tádium rakovinových lézií sto percent lieèiteµné a èo je to oveµa pokroèilej¹ie ¹tádium, tým hor¹ia je ¹anca pacienta na pre¾itie. Zavedené vo vede medicíny, ako aj odborníci zaoberajúci sa gynekológiou a rakovinou ¾enských reprodukèných orgánov, tvrdia, ¾e stojí za to kombinova» obidve metódy výskumu, t. J. Vykonáva» cytologické vy¹etrenie a vy¹etrenie pomocou kolposkopu. Toto je jednoduchá stopercentná záruka rýchlej detekcie rakoviny a jednoduchosti lieèby. Preto sa oplatí uskutoèni» výskum aspoò raz za ¹tvr»rok.