Mikroskop pre deti vo veku 9 rokov

Operaèné mikroskopy sú pova¾ované pri vykonávaní operácie, ktoré vy¾adujú mimoriadnu presnos»ou na malé pole pôsobnosti, èo je dôvod, preèo o¹etrenie bola aplikovaná lekársku vedu oftalmológia, stomatológia, ORL a neurochirurgii. Operatívny mikroskop je nielen ¹tandardným vybavením pre mikroskopické vy¹etrenie, ktoré slú¾i len na zväè¹enie obrazu, ale aj zariadenie, ktoré zvy¹uje stereoskopiu obrazu, ako aj håbku ostrosti. Okrem iného sa pou¾ívajú operaèné mikroskopy v mikrochirurgii, èo je chirurgická metóda vytvárania prostriedkov pre mnohé malé anatomické ¹truktúry. Niektoré operaèné mikroskopy, ktoré sa pou¾ívajú pri mikrochirurgických operáciách pomocou vstavanej kamery, umo¾òujú aj dôkladnú dokumentáciu lieèby.Moderné chirurgické mikroskopy sú komplikované kontraverzné mechanické odpru¾enie chirurgickej optiky, nová generácia je zdobená koaxiálnym xenónovým osvetlením, autofokusom, autobalizáciou a varioskopom. Mno¾stvo inovatívnych rie¹ení pou¾ívaných v novej generácii operaèných mikroskopov minimalizuje riziko vzniku chyby pri nebezpeèných operáciách, ktoré ¹etria zdravie alebo prevádzku. Ostatné operaèné mikroskopy sú ¹iroko automatizované a parametre ich existencie mô¾u by» synchronizované so ¹kolami operátora obsluhujúceho mikroskopické zariadenie poèas neurochirurgickej procedúry. Dnes vedci ¹pekuluje, ¾e neustále zvy¹ovanie mikroskopiu umo¾òuje spusti» rozvoj nanotechnológie, ktorá mô¾e nájs» ¹iroké uplatnenie v medicíne budúcnos».