Moderna predajna psychologia

V súèasnosti takmer v ka¾dom obchode musíme pracova» s poèítaèovým predajom. Základným zariadením tohto typu predajní je fi¹kálna registraèná pokladòa bingo xl - zariadenie, ktoré má zastavi» registráciu obratu, ako aj vý¹ku dane, a to ako príjmu, tak aj DPH, na úspech maloobchodného predaja.

Prvým základným modelom tejto zbierky je fi¹kálna pokladòa ERC. Je to veµmi prirodzené zariadenie, ktoré plánuje relatívne malú RAM pamä» (kapacita je v rozmedzí od individuálnych a¾ po 8 megabajtov. Zvyèajne to staèí na pä» rokov èinnosti - po tejto sezóne by majiteµ mal získa» novú pokladòu alebo jednoducho nahradi» fi¹kálny modul. K fiskálnej mene ERC mô¾ete pripoji» externé zariadenia, ale nemô¾ete predáva» pomocou poèítaèovej aplikácie.

Medzi typmi ERC, okrem iného, sú vybrané prenosné kasína, známe aj ako mobilné pokladne. Zvyèajne sa pou¾ívajú v stredne veµkých obchodoch alebo na trhoch alebo bazárech, kde ich kompaktná veµkos» je veµkou výhodou. Samostatné registraèné pokladne, s mierne ¹ir¹ími príle¾itos»ami ako prenosné, sú tie¾ populárne. Nové zariadenia, ako napríklad váhy, mô¾u by» k nim pripojené.

Pokladnica POS je veµa pokroèilého typu fotoaparátu. Týkajú sa poèítaèov, ktoré majú záujem o zaznamenávanie obratu, a tie¾ realizáciu mnohých nových aktivít pozostávajúcich zo zberu jednotlivých produktov a ich predaja. Najbe¾nej¹ie metódy POS sa zvyèajne zhodujú: fiskálna tlaèiareò, klávesnica, monitor (¹tandardný aj dotykový a poèítaè. Ak poèíta a vzdáva sa roz¹íreného systému, mô¾e by» pokladnica integrovaná prakticky s akýmkoµvek externým podporným zariadením.

Pokladòa POS je veµmi výhodná investícia, preto¾e na rozdiel od meny ERC má mo¾nos» roz¹íri» pamä» RAM, vymeni» softvér pre viac a in¹talova» výkonnej¹í procesor. Stojí za to vidie», ¾e v súèasnom tíme nie je fi¹kálny prístroj tá istá pokladòa a tlaèiareò vydávajúca potvrdenie.