Modna prehliadka auchan

Na predchádzajúcu sobotu bola pripravená uká¾ka najnov¹ej kolekcie miestneho výrobcu odevov. Podujatie prilákalo veµké mno¾stvo divákov, ktorí museli vidie», èo dizajnéri vytvorili pre zlep¹ujúcu sa sezónu. Medzi divákmi sme videli aj niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Dobre navrhnutá show existovala v naju¾¹om momente a suma pri¹la bez akýchkoµvek preká¾ok. V strede sme mohli obdivova» modely prezentujúce nádherné letné, ruène vyrobené obleèenie. Ich úlohy boli pou¾ité úplne èisté a µahké tkaniny s veµkými, farebnými farbami, vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i reportéri sa najviac zaujímali o vzdu¹né, farebné maxi sukne plne háèkované. Okrem nich vzbudili re¹pekt aj èipky a romantické ¹aty, ako aj blúzka s volánkami a vy¹ívanými bikinami. Pre teplé obleèenie, návrhári navrhli pre dámy, okrem iného, pletené èiapky s veµkými kruhovými objazdmi, zdobené èipkou a originálne kvety.Po vystúpení sa aukcia skonèila krásnou svadbou vytvorenou ¹peciálne pre dôle¾itý boj. ©aty boli predané osobe, ktorá chcela zosta» v anonymite. Okrem toho tam boli aj ponuky a málo obleèenia z najobµúbenej¹ej zbierky. Príjmy z be¾ného predaja budú známe ako domovský sirotinec. Treba zdôrazni», ¾e spoloènos» ochotne podporuje rôzne charitatívne a atraktívne kampane. Jej majiteµ opakovane zaslal na¹e výrobky do aukcií a ako predmetom aukcie bola dokonca náv¹teva tej istej továrne.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e posledná kolekcia dorazí na závody v súèasnosti na zaèiatku mája. Okrem toho oznámil, ¾e znaèka zva¾uje otvorenie poèítaèového biznisu, v ktorom by boli jednoduché iné zbierky ako v stacionárnych obchodoch.Miestna odevná spoloènos» je nápojom medzi najväè¹ími výrobcami odevov v tejto oblasti. Má niekoµko tovární v ka¾dom regióne. Zamestnáva niekoµko tisíc zamestnancov, v súèasnosti najviac zo v¹etkých najkraj¹ích krajèírov, krajèírov a dizajnérov. Znaèka vydáva kolekcie v spolupráci s vysokými poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky majú naozaj hlboké uznanie, ¾e mnohí pred zaèiatkom obchodu, pripravení v dopoludòaj¹ích hodinách, tvoria dlhé fronty. Tieto zbierky vyjdú v ten istý deò.Ovocie súèasnej spoloènosti sú ¹iroko oceòované spotrebiteµmi mnoho rokov, a to v regióne aj v zahranièí. Zdá sa, ¾e písanie o nej nehovorí o mnohých spokojnostiach, ktoré získala a ktoré potvrdzujú, ¾e èlánky sú najvy¹¹ej kvality.

Grey Blocker

Prezrite si ná¹ obchod: Jednorazové obleèenie Var¹ava