Modna prehliadka v nemeine

LumiSkinLumiSkin - Inovatívny recept proti odfarbovaniu!

Táto sobota skonèila výstava najnov¹ej kolekcie miestneho výrobcu odevov. Podujatie prilákalo obrovské mno¾stvo divákov, ktorí chceli skontrolova», èo dizajnéri urobili pre nadchádzajúcu sezónu. Medzi divákmi sme mohli dokonca identifikova» niekoµko osobností, novinárov a politikov.Rafinovaná prehliadka oznaèila najvy¹¹í bod a celé skonèilo bez akýchkoµvek preká¾ok. Na ceste sme mohli obdivova» modely, ktoré predstavujú nádherné, letné, ruène vyrobené obleèenie. Ich úloha bola zalo¾ená na úplne populárnych a µahkých tkaninách s vysokými farebnými farbami vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i reportéri sa najviac zaujímali o vzdu¹né, farebné maxi sukne vyrobené výluène z háèkovania. Ovplyvnili ich aj èipky, romantické ¹aty a blúzky s ozdobami a vy¹ívanými bikinami. Pre teplé obleèenie, návrhári navrhol pre ¾eny, okrem iného, pletené klobúky s reálnymi kruhovými objazdmi, zdobené èipkou a farebné kvety.Po prehliadke sa konala aukcia krásnych svadobných ¹iat, èasto pripravených na ponuku. Obleèenie bolo dané osobe, ktorá mala zosta» v anonymite. Okrem toho sa vydra¾ilo aj málo obleèenia z najmlad¹ej kolekcie. Vý»a¾ok z poslednej aukcie bude prevedený do detského domova. Treba zdôrazni», ¾e názov netrpezlivo podporuje rôzne silné a pozitívne èiny. Jeho majitelia opakovane dávali na predaj svoje vlastné výrobky, a keï predmetom predaja bola dokonca náv¹teva jednej z tovární.Hovorca spoloènosti nám povedal, ¾e posledná kolekcia príde na podniky zaèiatkom mája. Okrem toho oznámil, ¾e spoloènos» chce otvori» poèítaèový obchod, v ktorom by boli niektoré zbierky iné ako v obchodoch.Malá odevná spoloènos» je na konci jedineèná od najvhodnej¹ích výrobcov odevov. Tam sú niektoré továrne v ¹irokom regióne. Zamestnáva niekoµko tisíc zamestnancov, v súèasnosti pred ka¾dým krásnym krajèírom, krajèírom a architektom. V ka¾dom období spoloènos» vyrába zbierky výhradne s preva¾ujúcimi poµskými dizajnérmi. Tieto kolekcie sú samozrejme veµmi populárne, ¾e aj pred zaèiatkom obchodu, tí, ktorí sú pripravení v dopoludòaj¹ích hodinách, tvoria v ¹irokých radoch. Tieto zbierky idú tento deò.Úèinky tejto in¹titúcie po mnoho rokov sa zaujímajú o vysoké uznanie medzi u¾ívateµmi, a to aj vo svete av zahranièí. Písanie o nej, nie je neschopnos» spomenú» veµa spokojnosti, ktoré získala, a ktoré tvrdia, ¾e výrobky majú najlep¹iu kvalitu.

Prezrite si svoj obchod: Jednorazové obleèenie na citrón