Muka muka

https://ecuproduct.com/sk/valgus-2-in-1-inovativna-metoda-ako-sa-zbavit-kriveho-halluxu-bez-operacie/

V kancelárii, v ktorej obsahujú prach, kvapaliny, plyny alebo horµavé výpary a tam nie sú oznaèené ¾iadne zóny, ktoré by mohli by» potenciálne výbu¹né, by mal by» bezodkladne vypracovaný komplexný dokument nazvaný vyhodnotenie rizika výbuchu.Treba ma» na pamäti, ¾e povinnos»ou zamestnávateµa je identifikova» potenciálne výbu¹né oblasti.

Pre memorandum § 37. 1. Nariadenie ministra pre súkromné zále¾itosti a starostlivos» zo 7. júna 2010 v podstate o po¾iarnej ochrane budov, iných stavebných objektov a plôch (Ú. 10.109.719, tie¾ na úèely, ako aj na úèely v tesnej blízkosti oblastí, v ktorých sa mô¾u vyrába», skladova», skladova» alebo skladova» horµavé materiály alebo kde mô¾u spåòa» zmesi, ktoré mô¾u spôsobi» výbuch, vykona» hodnotenie rizika výbuchu.Pri tomto hodnotení je absolútne nevyhnutné uvies» izby, ktoré sú vystavené riziku výbuchu. V miestnostiach a vo vonkaj¹ích priestoroch musia by» oznaèené vhodné výbu¹né zóny. Grafická dokumentácia by mala by» pripravená obsahujúca klasifikáciu a faktory, ktoré mô¾u vies» k výbuchu.

Posúdenie nebezpeèenstva výbuchu by malo by» navrhnuté v súlade so súèasnými európskymi normami, medzi ktorými by sa malo spomenú»:• PN-EN 1127-1: 2011 "Výbu¹né atmosféry. Prevencia rýchleho a obrany proti výbuchu.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbu¹né atmosféry - Klasifikácia priestoru - Výbu¹né prostredie s plynom.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbu¹né atmosféry.Klasifikácia priestoru. Atmosféra obsahujúca horµavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 "Plynovodné siete. Stanovisko a stvorenie výbu¹nej atmosféry.• PN-EN 6079-10-14 "Výbu¹né atmosféry - projektovanie, výber a montá¾ elektrických in¹talácií"• PN-EN 60079-20-1 "Výbu¹né atmosféry - Vlastnosti materiálu týkajúce sa klasifikácie alkoholu a výparov - Metódy otázok a tabuµkových informácií"• PN-EN 50272-3: 2007 "Po¾iadavky na zabezpeèenie a in¹taláciu sekundárnych batérií.,