Nador oka u psa

Rastúca informovanos» samotných lekárov a µudí o vèasnom zistení rakoviny a iných chorôb reprodukèného systému zvý¹ila popularitu iného typu gynekologického vy¹etrenia. Z prvých otázok tohto modelu, ktorých koniec sa vypína alebo potvrdzuje chyba, je kolposkopia.

Túto otázku robia kolposkopy. Existujú súèasné optické zariadenia, ktoré sú ideálne na vèasnú diagnostiku prekanceróznych stavov, detekciu vírusu HPV alebo infekcie pohlavných orgánov. Vzhµadom na skutoènos», ¾e kolposkopy doká¾u zväè¹i» sledovanú oblas» 10 a¾ 40 krát, sú veµmi presné - rozhodne silnej¹ie ako iné nástroje, ktoré sa hrajú pri gynekologických vyhµadávaniach. Pozorovaná oblas» sa hrá v nádhernom rozlí¹ení na monitore, aby doktor dokázal skontrolova» obraz poèas vy¹etrenia. Pri úspe¹nej detekcii ru¹ivých zmien lekár mô¾e pou¾i» kolposkop, aby urobil orezávanie a poslal ho na podrobnej¹ie laboratórne testy. Èo je mimoriadne úèinné, preto¾e napriek obrovskému rozvoju technológie v medicíne, príli¹ neskoro zistené rakoviny stále dávajú men¹iu ¹ancu na dobrú lieèbu. Ïal¹ou výhodou pou¾itia tohto zariadenia je skutoènos», ¾e pravdepodobne zaznamená pozorovaný obraz pri kon¹trukcii fotografií alebo video produktu. Ten bude kupova» darèek na hlb¹ie pozorovanie ¹tudovanej oblasti ihneï po jednom vy¹etrení a prenose zaznamenaného materiálu na pacienta. Mnoho µudí sa obáva pravidelných testov. Zvyèajne je to posledné, ktoré vzniklo strachom z odhalenia ochorenia a mo¾nej bolesti, ktorá bude poèas samotnej ¹túdie ¾i». Zvý¹enie povedomia o pou¾ívaní nových metód v medicíne alebo o ¹túdiu pomocou kolposkopov alebo iných nástrojov pou¾ívaných pri gynekologických vy¹etreniach by urèite pomohlo prekona» stres spojený so skúsenos»ami, èo by umo¾nilo vyhnú» sa mnohým záva¾ným následkom.