Negativna kniha emocii

Pestovanie v 21. storoèí nesúhlasí s najobµúbenej¹ími. Èasto sme vystavení silnému stresu. Mnohé povinnosti, »a¾ká a nervózna atmosféra v praxi a potom veµké témy v bloku. Kruh sa zatvorí. Sme citovo pre»a¾ení. Èasto nemáme ani príle¾itos» zotavi» sa zo stresu alebo úprimného rozhovoru v bode na¹ej skúsenosti.

Neustále narastajúca nepríjemnos» poµských emócií znamená, ¾e v reálnom stave sa zastaví mimoriadne »a¾ké. Vykonávame mno¾stvo povinností, ktoré nás nadmieru vynakladajú a bez energie. Prijímajú svoje záujmy a vá¹ne do súboru. Nenájdeme si èas na odpoèinok, aj keï sa cítime vyèerpaní.

Odstránenie zlých lások je nevyhnutné. Mô¾eme ich nosi» dlhú dobu. Ak sa ich nezbavíme, rastúce a úèinné dni budú explodova» s obrovskou silou. Dobrý psychológ nám mô¾e uµahèi» nájs» sa v aktuálnych zále¾itostiach. Vïaka svojej slu¾be doká¾e odzbroji» hladkým pohybom, ktorý bièuje bombu jeho emócií a princípu. Niekedy je potrebný takýto výstup.

Chronický stres je pre na¹e zdravie veµmi zlý. Èasto si neuvedomujeme aktuálne problémy. V¾dy poèas urèitého èasového obdobia sa vá¹ systém zaväzuje bráni» sa a umo¾òuje signály, ¾e prídavok existuje nesprávne. Bolesti hlavy, svaly, brucha, palpitácie, nespavos» - to je mimoriadne charakteristický príznak. Neschopnos» spánku spôsobuje, ¾e zaèarovaný kruh sa uzavrie. V noci nespíme - v skutoènosti je vá¹ deò dôle¾itý. Znepokojená pozornos» a únava spôsobujú, ¾e v systéme dòa existujú menej efektívne a pí¹u veµa chýb. Ak sa situácia opakuje, riskujeme poradenstvo a uèenie z karty nadriadených. Stres spôsobuje stále viac stresu. V dôsledku toho nemô¾eme opä» zaspáva», preto¾e na¹e centrum je plné èasu stimulovaného lavínou negatívnych emócií.

Dobrý psychológ Krakow nám pomô¾e kontrolova» stres. Hovori» s ním mô¾e vies» k dokonalému koncu a zvý¹eniu mechanizmov, ktoré nás ochránia. Chronický stres je tie¾ katastrofálny, pravdepodobne aj s rastom »a¾¹ích chorôb, psychologických aj fyzických. Dobrý psychológ Krakow - existuje na dosah ruky a urèite nám pomô¾e rie¹i» nervový problém.