Nemecka lektorska praca

Práca prekladateµa je mimoriadne jemná a zlo¾itá. Nad ka¾dým z nich bude odpoveï na dobrodru¾stvo posledného, èo verí a ktorý je jej prvým cieµom. Prekladateµ, napriek vystúpeniam, vytvára nielen preklad. Jeho kµúèovým odporúèaním je komunikova» medzi sebou µuïmi, ktorí hovoria rôznymi jazykmi. Èi im dáva prostredníctvom listov a písaných textov, alebo nástrojov v be¾nej komunikácii, existujú úplne nové otázky. Je v¹ak dôle¾ité uvedomi» si, ¾e jednoducho komunikuje a posledný je koneèný koniec jeho práce.

V ktorom cvièení mô¾e komunikova» týchto µudí medzi sebou?V prvom rade to bude urèite ¾ivý ¾ivý tréning. Po druhé, budú existova» písomné ¹kolenia, ktoré budú odoslané bez prítomnosti komunikujúcich µudí alebo subjektov.

Ïalej ide o rozli¹ovanie medzi týmito typmi osobných a priamych prekladov. Simultánne a konsekutívne interpretácie nájdete tu.

Simultánne interpretácie budú nazývané tie, ktoré prebiehajú paralelne s prekladaným textom. V tom istom èase reè jednej osoby trvá a posledný raz hovorí tlmoèník. Prebiehajúci posun je len základný a trvá len èasový segment, ktorý je pre prekladateµa u¾itoèný na získanie obsahu výpisu.

Druhou èas»ou prekladu je konsekutívne tlmoèenie. A tak, konsekutívne interpretácie, nazývame tých, ktorí skonèia "kúsok po kúsku". Hovorca dáva èas» svojich poznámok a potom pí¹e prestávku, aby prekladateµ mohol prelo¾i» tú istú fázu. Prekladateµ mô¾e poèas obdobia reèi zaznamenáva» poznámky, mô¾e ma» more rôznych typov na kódovanie toho, èo je dôle¾ité pri názoroch. Najdôle¾itej¹ou vecou je v¹ak to, ¾e tieto chápania by sa mali robi» opatrne, aby ponúkali predov¹etkým veci, význam, význam, ale neopakovali slová presne.