Nespravna organizacia ohrozenia

V modernej dobe, v druhom type spoloèností, na námestí celého regiónu, sme museli robi» veµké úètovné chyby. Beh firiem, tieto chyby sa sna¾ili skry», èo spôsobilo vá¹eò a rozhorèenie medzi µuïmi.Na zaèiatku úètovných chýb sme za mesiac november nekupovali plat a dostanú náhradu len v januári.

Je to nemo¾né, nemyslím si príli¹ veµa na to, aby som si kupoval kapra ... Nie som príli¹ rád, ¾e mô¾em zorganizova» dovolenku - novinárku na¹ich novín od zamestnancov.Skutoènos», ¾e v novembri mana¾éri jednej zo spoloèností poskytli svojim zamestnancom cestovné lístky na veµké, ktoré obsadili a¾ 20% priemernej mesaènej mzdy, prispieva k po¾iaru. Motivovaní týmito koncepciami sa pracovníci poèas celého mesiaca ponáhµali aj s cieµmi, ktoré napísali, vïaka èomu spoloènos» získala o 5% viac v porovnaní s úspechom minulého mesiaca.Na sµuby, ¾e dostane pouká¾ky urobené a vykonané ...V tom èase nejde o jedineèný prípad v poµskom ¹táte, v najvy¹¹í èas ich bolo veµa. Niektorí zamestnanci majú v úmysle uplatni» svoje práva na súdnej ceste aj v modernom opatrení, aby po¾iadali o náhradu ¹kody. Nesledujú svoju vlastnú cestu ako „ís» do vojny“ so spoloènos»ou, ktorá je nesolventná.Èo sa vám v tejto perspektíve v¾dy zdá by»? Optimálny úètovný program mô¾e by» u¾itoèný v súèasnom projekte. Je to ¹týl umiestnený na poèítaèoch nielen úètovníkov, ale aj mana¾érov. Umo¾òuje plánova» v¹etky zlúèené investície a zní¾i» riziko. Hra vïaka vstavaným základom mo¾ností a on-line recenziam neustále optimalizuje aktivity µudí, ktorí ju pou¾ívajú. V prípade potreby si mô¾e v¹imnú», ¾e prevody boli uvoµnené na nesprávne èísla úètov. Je to tie¾ v byte, aby vám pripomenuli, èo by sa teraz malo vytvori», aby sa správalo v predstihu pred stanoveným harmonogramom.Tento program sa pou¾íva na západe Európy, kde získal mnoho priaznivcov. Je to skutoène bezproblémové, vïaka zaznamenaným údajom ka¾dých 10 minút nestratíme výsledky va¹ej knihy, aj keï ste práve vypli napájanie.