Ni ie vodovody

V dôsledku ochrany ¾ivotného prostredia a bezpeènosti práce sú výrobcovia a zákazníci zariadení nútení zabezpeèi» maximálne obmedzenie zariadení a tlakových zariadení a chráni» ich pred náhlymi tlakovými nárazmi. Preto je pou¾itie bezpeènostných diskov stále veµmi populárne.

Bezpeènostné platne (alebo tzv. Prasknuté kotúèe chránia prístroj a riad proti nadmernému nárastu alebo poklesu tlaku.Výrobca si pri výbere prostriedkov na výrobu dla¾díc zohµadòuje ïal¹ie prvky:- ich chemická sila - najmodernej¹í výrobok, z ktorého sú vyrobené dla¾dice, je nehrdzavejúca oceµ,- ich teplotná forma,- a trvanlivos» dosky - je odpor k starostlivosti o prítlaènej dosky v ïal¹om priebehu prebiehajúceho inovácií, teplote a chemickým látkam.Tieto informácie zo série robia orientáciu pou¾ívateµa bezpeènostných dla¾díc, pokiaµ ide o typ dla¾díc, ktoré mô¾e realizova», a dátum ich pou¾itia. Je to neuveriteµne vá¾ne, preto¾e predèasná náhrada dla¾díc mô¾e dokonèi» umelecký proces a da» zbytoèné straty.Vyrába sa cez nový typ dla¾díc nazvaný obojsmerné bezpeènostné dosky. Dosky sú tie¾ navrhnuté tak, aby chránili nádr¾ proti podtlaku a pretlaku. Vïaka svojej komplexnej kon¹trukcii dla¾dice zais»ujú stabilitu prevádzky zariadenia a umo¾òujú istotu pou¾itia vïaka zabudovanému snímaèu, ktorý neustále monitoruje èinnos» bezpeènostnej dosky v oboch smeroch.Výrobcovia dávajú túto kombináciu v tom, ¾e bezpeènostná doska je vytvorená pred bezpeènostným ventilom. Toto ¹tandardné rie¹enie má ¹iroké výhody, preto¾e:- zabezpeèuje celkovú tesnos»,- chráni ventil proti korózii aj s jednotlivými chemickými látkami,- dáva mo¾nos» vytvori» bezpeènostný ventil z populárnej¹ích materiálov.- nie je potrebné k okam¾itému zastaveniu po aktivácii prasknutie zariadenia,- ak je to potrebné, je mo¾né regulova» tlak na ovládanie poistného ventilu bez nutnosti jeho demontá¾e.Navy¹e je mo¾né zabezpeèi» lacnú bezpeènos» v¹ade tam, kde sú indikované sterilné prevádzkové podmienky prístroja, preto¾e spåòajú v¹etky bezpeènostné ¹tandardy.