Nove gynekologicke stlaeanie

Gynekológia ide celú cestu. Na otázku µudského tela sú stále nové systémy. Èoraz menej ru¹ivé a èoraz presnej¹ie. Záva¾ným problémom sexuálne pohlavných ¾ien je rakovina krèka maternice, ktorá je samozrejme v poèiatoènom ¹tádiu zistenia, ¾e je úplne vylieèiteµná.

ProsteroProstero - Urologické náplasti pre mužskú sexuálnu dysfunkciu!

Ak v¹ak narazíte na ru¹ivé symptómy, ktoré mô¾u by» výsledkom takejto choroby, mali by ste sa ihneï zaregistrova» u odborníka na kolposkop, aby ste ochorenie vylúèili. V dôsledku nedostatku záva¾nosti symptómov mô¾e dôjs» k odstráneniu maternice.

Takáto ¹túdia sa produkuje s pou¾itím kolposkopu. Potom nie je niè zvlá¹tne ako mikroskop s spekulom. Zrkadlo je vlo¾ený do vagíny s vhodným èinidlom, èo reakcia prebieha v po¹ve. Tento mikroskop budú kupova» to, aby si trojrozmerný efekt a tie¾ robí vzhµad je zvý¹ený a¾ desa»krát, tak¾e gynekológ bude schopný riadne skúma» steny po¹vy a krèka maternice, aby starostlivo posúdila, èi existujú nejaké zmeny. Malo by sa pamäta» na to, ¾e by sa mal pripravi» na vy¹etrenie. Gynekológ pravdepodobne bude in¹truova» pacienta o tom, ako sa chráni» pred skú¹kou. Po prvé, ide o vzda» fyzického kontaktu tie¾ zo skúseností z gynekologického tý¾dòa predchádzajúceho prieskumu.

®ena, ktorá podstúpi vy¹etrenie kolposkopom, zvyèajne le¾í na individuálnej gynekologickej stolici. Tento test je zvyèajne niekoµko a¾ desa» minút. Ak sú tieto úèinky ru¹ivé, mô¾e sa gynekológ rozhodnú», ¾e urobí hysterektómiu, potom sa budete musie» na chvíµu zastavi» z nejakej sexuálnej aktivity, preto¾e budete cíti» silné »a¾ké nepohodlie. Ergonomické parametre sú tie¾ dôle¾ité v skutoènosti tohto nástroja, preto¾e je to isté pracovné zariadenie.