Ochrana ivotneho prostredia v europskej unii

Otázky bezpeènosti a ochrany vecí v sektore súvisia najmä s ochranou prírodného prostredia. Pokúsme sa ukáza», ako EÚ normalizovala predpisy súvisiace s priemyselnou bezpeènos»ou na prípadových ¹túdiách prípadovej ¹túdie - a & nbsp; atex.

http://sk.healthymode.eu/mibiomi-patches-platky-pohodlny-a-efektivny-sposob-ako-schudnut/

Vzhµadom na skutoènos», ¾e drvivá väè¹ina strojov a prídavné vybavenie je urèená na písanie prác v »a¾obných baniach, kde existuje riziko výbuchu metánu a uhoµného prachu, individuálny zákon sa zaoberá smernicou 94/9 / ES, ktorá sa vz»ahuje na poslednú hrozby.

V marci 1994 Európsky parlament a Rada prijali tzv nové rie¹enie 94/9 / ES v histórii normalizácie právnych predpisov èlenských ¹tátov týkajúcich sa zariadení a ¹týly ochrany, ktoré sú vkladané do zeme v obsahu, kde hrozí nebezpeèenstvo výbuchu, ktorý je známy ako ATEX. & nbsp; & nbsp; Pri vykonávaní ustanovení èlánku 100 Rímskej zmluvy, základná konci Princípom je zabezpeèi» hladký tok tovaru, ktorý poskytne veµkú ochranu proti výbuchu. Táto zásada v¹ak nebola významným krokom z úrovne harmonizácie ochrany pred výbuchmi v Európskej organizácii. Zhruba dvadsa» rokov sa µudia budú musie» prispôsobi» niekoµkým takzvaným starý prístup k voµnému obchodu s tovarmi, na ktoré sa vz»ahuje smernica ATEX.

Smernica 94/9 / ES bola zaèlenená do bytu od 1. júla 2003 a nahradí smernicu priblí¾i» starej 76/117 / EHS a 79/196 / EHS o elektrických prístrojov, ktoré sú urèené k zisku v oblasti, ktoré sú v nebezpeèenstve výbuchu veµkosti a smernicou 82/130 / EHS, ktorá prevádzkuje elektrické zariadenia urèené na pou¾itie v potenciálne výbu¹nom prostredí v plynárenskom priemysle. Postupy posudzovania súhlasu na základe starého prístupu záviseli len od elektrických zariadení, ktoré musia spåòa» v¹etky jasne definované bezpeènostné po¾iadavky. ©túdie ukázali, ¾e elektrické zariadenia sú zdrojom zapálenia len v polovici prípadov. Dispozícia smerníc oznaèených starý prístup riskuje povaha elektriny je len málo vhodný pre získanie ochrany slu¹né veµkosti, ktorý je ponúkaný nariadením 100a Rímskej zmluvy.