Odpoeitanie dph

Napokon zaèali na¹e podnikanie alebo roz¹írili va¹e obzory pre ïal¹ie oddelenia? Perfektné! To je teraz miesto, kde si mô¾ete zakúpi» posnet, a zaujímate si, èi mô¾ete uhradi» náklady.Mám èisté a zlé správy. Odpoèítanie nákupných nákladov z pokladne je dodatoèné len pri zakúpení prvej pokladnice. Nemô¾ete poèka» na pomoc pri úspechu druhej alebo nasledujúcej pokladnice.

Podmienky poskytovania pomociMo¾no v prvom rade o tom, èo kupujete v pokladni. Z tohto dôvodu:- mô¾ete odpoèíta» DPH zahrnutú do hodnoty pokladnice,- mô¾ete zapoèíta» výdavky na èiastku na daòovo odpoèítateµné náklady,- mô¾ete odpoèíta» 90% èistej ceny zariadenia, ale nie viac ako 700 PLNZnie to dobre? Ak existujú takéto bonusy, musíte urobi» dobré podmienky. Tu sú:- nákup a fi¹kalizácia pokladnice musí prechádza» predtým, ako vznikne povinnos» registrácie pokladnice,- musíte uvies» miesto, kde je pokladnica in¹talovaná, do vedúceho finanèného úradu do 7 dní od vrátenia jej daòovej povinnosti,- musíte doruèi» vedúcemu daòového úradu vyhlásenie o hodnote registraèných pokladníc a dôle¾itosti ich pou¾itia. Vyhlásenie musí by» komplikované PRED spustením záznamu (deò pred prvým- mali by sa vykona» prvotné kontroly a kontroly,- musíte zaplati» v plnej vý¹ke za peniaze a by» schopní za to zaplati»,- mali by ste zaèa» nahrávanie v zákonnej sezóne.Èo ak ste daòovník, ktorý vytvára daòovú prácu alebo ste povinný zaznamena» obrat pomocou registraèných pokladníc? Namiesto zrá¾ky mô¾ete vráti» náhradu.musíte:- zaènite nahráva» najneskôr v správny deò- predlo¾i» vy¹¹ie uvedené vyhlásenie o poète pokladníc a apartmáne pou¾itia,- urobi» vyhlásenie o umiestnení pokladne,- zaplati» celok za pokladnicu.

prihlá¹kaA musíte pou¾i»:- meno, meno a obchodné meno daòovníka,- adresové údaje,- daòové identifikaèné èíslo,- v prípade daòovníkov poskytujúcich slu¾by osobnej a nákladnej dopravy cestujúcich a nákladnej dopravy - informácie o veµkosti licencie na cestnú dopravu taxíkom a evidencia a boèné èíslo taxíka, v ktorom je registrovaná pokladnica in¹talovaná.Náhrada sa uskutoèní a¾ do 25. dòa od momentu, keï daòovník zriadi ¾iados».Náhrada za odpoèítanie nákupných nákladov z pokladnice sa uskutoèní, ak poèas 3 rokov odo dòa zaèiatku registrácie:- prestanete pou¾íva» pokladòu, v poslednom èase dokonèíte spustenie kampaní,- bude otvorená likvidácia,- bude zvá¾ený konkurz,- predáva» spoloènos» alebo dom, a ¹tudent nebude uskutoèòova» predaj v pokladni.