Odvetvia materskej koly 7

Sektor nemá ¾iadne vtipy - okrem veµkých výhod pre spoloènos», generuje a mnoho hrozieb pre µudí, Len spomenú» konce vý¹ky, nebezpeèenstvo práce na veµkých strojoch, prevádzkové mechanické zariadenia ... to v¹etko vytvára podmienky, v ktorých nie je »a¾ké pre nebezpeèné pre údr¾by a údr¾by úrazov.

Èas pre¹iel na svadbu, keï bola èinnos» v továrni spojená s vysokým rizikom a zároveò veµa µudí malo obmedzený výber - mohli tam pracova» alebo nemali prostriedky na ¾ivot. V súèasnosti je priemysel vybudovaný vo veµkom poète na nových technológiách, zamestnáva kvalifikovaných odborníkov a je ochutený rôznymi povinnos»ami, metódami a záväzkami, ktoré minimalizujú riziko na minimum. Po¾iarne predpisy poskytujú dobrú formu a spôsob evakuácie, okrem toho zamestnanci vykonávajú podrobné ¹kolenia v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci. Pred vstupom do na¹ich cieµov musia vedie», ako ¾i» s akoukoµvek nehodou, ktorej sú potenciálne vystavení. Okrem týchto povinností existuje aj systém odolný voèi výbuchu. Systémy s nebezpeèenstvom výbuchu zahàòajú vypracovanie hodnotenia rizika výbuchu, po ktorom nasleduje rad ochrán, ktoré si kúpia na zní¾enie tohto rizika. Okrem iného existuje obmedzenie zdrojov vznietenia, centrálneho vysávania alebo odstraòovania prachu. V¹etky tieto hry sú choré s plánom, aby bol najbezpeènej¹í na pozadí. A èo ak zlyhá celá prevencia? A tak sa to stane, aj keï pravdepodobnos» bude v systéme oveµa ni¾¹ia ako pred explóziou. Zaoberá sa to obmedzením úèinkov udalosti - napríklad systémom potláèania alebo uvoµòovania výbuchu. Tým sa zní¾ia úèinky nehody, aj keï sa to stane.Vyu¾itie v¹etkých urèených zábezpek je dôle¾ité nielen - je to nevyhnutné, a hostia v obchode majiteµa výrobného závodu. Jeho povinnos»ou je stara» sa o bezpeènos» zamestnancov. V prípade nehody, ako napríklad po¾iaru alebo výbuchu, mô¾e dôjs» k po¹kodeniu veµmi cenných zariadení. Je oveµa dôle¾itej¹ie klás» na prevenciu ako odstráni» následky.