Pokladne aky limit

Dnes mnohí Poliaci pracujú v zahranièí, tak¾e potrebujem dokumenty prelo¾ené do angliètiny. Mnohé z na¹ich spoloèností pôsobiacich v medzinárodnom prostredí chcú, aby uchádzaèi prezentovali svoj ¾ivotopis v cudzom jazyku, najmä v anglickom ¹týle. V Poµsku sotva niekto ochotný robi» veci profesionálne prelo¾il náborové dokumenty. Preto je dôle¾ité zveri» preklad ¾ivotopisu ¹pecialistovi.

Najmä v Poµsku si sami napí¹eme ¾ivotopis alebo sprievodný list, zriedka pou¾ívame toto povedomie, ktoré sa ¹pecializuje na µudské zdroje. Èasto v¹ak existuje nedostatok, ktorý spôsobí stratu potenciálneho zamestnania. Aj keï v komunikatívnom období hovoríme anglicky, nezaoberáme sa odbornou, ¹pecializovanou slovnou zásobou, ktorá sa èasto objavuje v náborových textoch. Aj keï si myslíme, ¾e dobre pí¹eme, frázy, ktoré pou¾ívame pre rodeného hovoriaceho, zlé, umelo, okam¾ite som vlo¾il do oèí zle prelo¾ený text, preto¾e som nikdy nehovoril uèiteµom jazyka od narodenia. Za to by sa mal stara» o dobrú jazykovú, gramatickú alebo ¹tylistickú syntax.Je veµmi dôle¾ité, aby ste si kúpili úroveò jazykových zruèností, kdekoµvek budete písa» perfektný ¾ivotopis v cudzom jazyku. Zamestnávatelia potvrdzujú, ¾e písmená, ktoré získali v angliètine, sú v¹etky preklepy, chýbajúce pravopisné slová, gramatické chyby, prená¹anie ¹truktúr poµských viet do tlaèe. Samozrejme, pre Poliaka bude takýto ¾ivotopis zrozumiteµný, preto¾e ho uèíme, ako to robíme v poµ¹tine, ale rodák Anglièan mô¾e spôsobi» dos» problémov. Ka¾dodenným spôsobom sa zhor¹uje v procese náboru a niekedy dokonca rozhoduje o svojom zlyhaní.Zvlá¹tne rozpaky sú spôsobené nedostatkami v ¾ivotopise, ak sme v jazykovej skupine vstúpili do pokroèilej znalosti angliètiny. Veµa chudoby, ak nám ¹túdium cudzieho jazyka na urèitom mieste nepomô¾e v na¹ej ka¾dodennej práci. Hor¹ie je, ¾e ak je to jedna z dôle¾itých po¾iadaviek, ktoré sa majú stiahnu» na konkrétne miesto, nieèo, èo budeme robi» ka¾dý deò v na¹om domácom biznise. Nedostatky v ¾ivotopise so stabilitou budú diskvalifikujúce. Potom stojí za to investova» do ¹peciálneho prekladu CV.

Denta SealDenta Seal - Najlepšia zubná pasta na čistenie zubov a ich obnovu snehovou bielou žiara!

zdroj: