Pokladoa 5 rokov

Aby obchod mohol zarobi» dobre, mal by nielen ponúknu» celý rad výrobkov a vidie» sám na správnom mieste, ale tie¾ dobre fungova». Výpadky v umení alebo dlhé fronty niekoµko desiatok metrov mô¾u úèinne odradi» zákazníka, ktorý sa aj vtedy, keï sa rozhodne nakupova» v jednom, sa mu zároveò vyhnú.

Diet Duet

Aktívne vybudova» obchode celý rad faktorov: Nalaïte a profesionálny personál, distribúcia tovaru, èistoty a tvar, µahké a efektívne pokladne a prakticky obrovské mno¾stvo detailov. Ak chceme vlastni» obchod dosiahol najvy¹¹ích mo¾ných výsledkov, je potrebné sa na to vyèleni» na detail pozornos» ako vysoko. & Nbsp; obchod pokladne by mal by» charakteristický jednoduchým ovládaním, bol hos»om v tomto období, ako dobre a µahko zvládnu» zákazníka.Zamestnanci by mali by» vy¹kolení od samého zaèiatku, namiesto toho, aby ich hodili na veµkú vodu a oèakávali, ¾e nás to spôsobí. Èlovek by ich tie¾ mal pou¾íva» subjektívne, aby sa mohli identifikova» s pracovnou pozíciou priateµa. Spracovanie tejto identifikácie mô¾e spôsobi», ¾e akonáhle ich necháme z ich pohµadu, prestávajú robi» to, èo by sme vyzerali. Napriek tomu je osobný výber dôle¾itý: stojí za to zamestnáva» zamestnancov, ktorí sa rozhodnú charakteristicky. Niè niè neovplyvòuje znaèky ako konflikty medzi posádkou. Nezabudnite, ¾e ka¾dý zamestnanec by mal by» vy¹kolený v pokladni.Regály s vinárskym produktom by mali ¾i» správne usporiadané tak, aby medzi nimi mohli slobodne prechádza» zákazníci a ¾e fronta neumo¾òuje paralyzova» dopravu. Celá oblas» obchodu by malo by», a uvedomil si, so systémom pre sledovanie zamestnancov - kráde¾e bohu¾iaµ e¹te dia» v Poµsku veµmi èasto, a to aj monitoring nemusí v¾dy pomôc», preto¾e vo vnútri nemô¾eme poprie» klientmi bi» predajòu napr Vo mikina s kapucòou schopní identifikova» zlodeja .. Zapamätajte si a nezanechávajte daòové pokladne bez starostlivosti. Jedna ¾ena by sa v¹ak mala v¾dy pova¾ova» za pokladníka.Zamestnanie v obchode je mimoriadne dôle¾ité. Je nemo¾né, aby rastlina bola v neporiadku, neviete, kde to je, je prach na regáloch a na podlahe a posledný zápach v rezorte je »a¾ké pova¾ova» za príjemné. Pamätajte, ¾e vo fiskálnej kapse boli v¾dy mince, aby ste mohli zdieµa» zvy¹ok so zákazníkom a sledova» stav roll, na ktorom sú zverejnené príjmy.Ka¾dý majiteµ obchodu by mal realizova» dobrodru¾stvo z toho, koµko v¹etkých vy¹¹ie uvedených problémov priná¹a finanèné dôsledky. Zlatá a praktická pokladòa preto nie v¹etko - obchod bude tie¾ vy¾adova», aby na¹e kroky fungovali dobre.