Pokladoa a terminal

V súèasnosti rozhodnutie v Poµsku okrem nových krajín vy¾aduje registráciu pokladnice v ka¾dom zariadení, ktoré sa zaoberá predajom tovarov a slu¾ieb. Nevie, èi spoloènos» vykonáva veµké podniky spojené s predajom veµkých èastí tovaru, ako sú veµkoplo¹né obchody, alebo sa zaoberá aj slu¾bami, ako sú slu¾by opravy alebo krajèírstva. Pre podnikateµov je povinná registrácia pokladnice.

Po¾iadavka ma» toto zariadenie sa dá ¾i» v argumente, ¾e je potrebné overi», èi daný podnikateµ platí DPH z predaného tovaru a pomoci. Stav zariadenia by mal by» skontrolovaný veµmi starostlivo, preto¾e prehliadnutá chyba pokladnice mô¾e spôsobi» veµmi nebezpeèné právne následky. Pou¾itie po¹kodenej pokladnice vystavuje kupujúceho riziku vzniku veµkých výdavkov pri úspe¹nom odhalení tohto povolania daòovým úradom. Poknet pokladnice je vá¾ny pre tlaè dokumentu potvrdzujúceho kúpno-predajnú zmluvu. Táto skutoènos» sa povinne predá kupujúcemu po zavedení zmluvy. Potvrdenie je dokladom, vïaka ktorému je mo¾né propagova» tovar (v prípade nezávadnej ¹kody, alebo mu mô¾e by» doruèený predávajúcemu v byte neporu¹enom v èase ustanovenom zákonom. Tento dokument musí by» dodaný zákazníkom. Netlaèenie potvrdenky sa rovná poru¹eniu zákona. Napriek tomu zákazníci tento dokument neberú v¾dy, v takom prípade je predávajúci povinný ho dodr¾iava» v prípade, ¾e sa na neho kupujúci pozrie a vráti ho. Pre taxikárov sa vy¾adujú aj fi¹kálne registre. Povinnos» by» fi¹kálna stopa je motivovaná, tak¾e keï v úspechu obyèajných podnikateµov - bránenie v práci "v èiernom". Nielen taxikári sú povinní ma» registraèné pokladne, ale aj vodièi ich vlastných dopravných spoloèností ich musia pou¾íva» pri predaji cestovného lístka cestujúcemu. Registraèné pokladne sú preto nevyhnutné pre prakticky v¹etky èinnosti, v ktorých existuje vz»ah buy-sell v¹etkých produktov alebo slu¾ieb. Legitímnos» povinnosti ma» tieto pomôcky pre dané subjekty sa v súèasnosti javí ako dostatoèná. Príli¹ veµká expanzia subjektov podliehajúcich povinnosti ich obsadzovania mô¾e vies» k veµkým kuriozitám.