Pokladoa aku sumu

Výber novej registraènej pokladnice pre na¹u spoloènos» by mal by» veµmi premyslený, najmä preto, ¾e musíme kúpi» zariadenie, ktoré nám poskytuje dlhoroèné pou¾ívanie. Musíme sa veµmi dobre zamyslie» nielen nad výberom jedného typu pokladnice, ale aj nad samotným procesom tlaèe, ktorý zohráva mimoriadne dôle¾itú úlohu. Ak sa postaráme o v¹etky najdôle¾itej¹ie technické parametre pokladnice, budeme zaobchádza» s veµmi vysokým ziskom z ostatných prevádzkových nákladov na¹ej pokladnice.

Ako rýchlo sa spomínalo skôr veµmi dôle¾itý parameter, ktorý by sa mal rie¹i» najmä výberom dobrého tlaèového mechanizmu. V súèasnosti si mô¾eme vybra» medzi mechanizmami na tlaè ihiel a termotlaèovými mechanizmami, ktoré hrajú s e¹te ¹ir¹ím záujmom. Ihlové mechanizmy sú bohu¾iaµ veµmi uznávané a najdôle¾itej¹ie sú urèite pomal¹ie ako tepelné zariadenia. Je tie¾ vhodné doda», ¾e umierajúce pásky sú tie¾ u¾itoèné pre ich správne pou¾itie. Registraèné pokladnice, ktoré sú ihlovými mechanizmami, sú zvyèajne veµmi populárne, preto pri»ahujú pozornos» zákazníkov, ktorí na zaèiatku dávajú spätnú väzbu o hodnote a ïal¹ie technické parametre pokladnice, ktoré sú uvedené v ïal¹om pláne.

Falo¹ná tlaèiareò je veµmi nenápadná a funguje veµmi rýchlo. Miernou nevýhodou je samozrejme potreba pou¾itia ¹peciálneho termálneho papiera, ktorý je zvyèajne dvakrát drah¹í ako predtým uvedený ofsetový papier èasto pou¾ívaný v ihlièkových tlaèiaròach. Treba tie¾ pamäta» na to, ¾e tlaèené role termálneho papiera sa musia v¾dy nosi» za ideálnych podmienok. Mnohé tlaèiarne majú na¹»astie elektronickú kópiu potvrdení, ktoré daòový úrad berie do úvahy. & Nbsp; & nbsp; Tieto údaje sa musia uchováva» najmenej 5 rokov, preto¾e daòový úrad je oprávnený vykonáva» kontrolu poèas tejto doby.

Stojí za to investova» do fi¹kálnych kapiel známych spoloèností, ako sú: posnet. V súèasnosti je tento výrobca schopný ponúknu» najlep¹ie technické parametre pokladnice, najmä fi¹kálne zariadenia sú pokryté atraktívnymi akciami.