Pokladoa s elektronickou kopiou alebo bez nej

Pokladnica novitus je povinná pre osoby, ktoré spôsobujú obchodnú èinnos» a ich príjem prevy¹uje hodnoty nariadené Ministerstvom financií.

V systéme dòa by sa mal vystavi» potvrdenku na v¹etok výrobok zakúpený u¾ívateµom, ktorý následne spôsobí s»a¾nos» zákazníkovi, a pre ¾enu, ktorá hovorí podnikateµskou èinnos»ou, je pravidlom, aby bol daòový úrad dodr¾aný.

Spôsobí, ¾e je u¾itoèné, aby denná tlaè - denný fi¹kálnej reporty a mesaèné - mesaèné daòové správy. Report Fiscal (alebo denné alebo mesaèné je dokument, ktorý je publikovaný pokladnice, ktorý obsahuje údaje, ako je smer a vý¹ka dane v konkrétnom èasovom okamihu (deò alebo celý mesiac, ktoré majú stanovené daòové sadzby a dane z predaja podali demisiu. Úèelom tohto popisu je poukáza» na denné alebo mesaèné hrubý príjem, stanovuje rôzne sadzby DPH.

Kedy tlaèi» správy o registrácii?

Ako u¾ bolo spomenuté, existujú dva typy fi¹kálnych správ: denne a mesaène. Ako samotné názvy naznaèujú, správy z pokladnice sa denne a raz v máji premietajú na konci.

Denná fi¹kálna správa odrá¾a koniec predaja v konkrétny deò, jeho cieµ alebo do 24:00. Taktie¾ je mo¾né ho vytlaèi» neskôr, ale pred prvou transakciou nasledujúci deò. Mal by v¹ak ma» fakt, ¾e výtlaèok po 24:00 bude teraz iný dátum. Denná fi¹kálna správa nám uká¾e sumu, za ktorú sa predali efekty predané za zrejmý deò.

Daòový úrad vy¾aduje a mesaèné daòové správy. Mesaèné fi¹kálne správy musia pracova» na cieli mesiaca do polnoci, pred prvým predajom na druhý deò, ktorý vytvorí budúci mesiac. Mesaèný prehµad je dokument umiestnený na èiastke, ktorá spú¹»a v¹etky predtým vytlaèené denné správy. Takáto správa nám ukazuje zoznam úspechov v danom mesiaci. Mesaèná správa sa vykonáva len raz mesaène.

Ak sa denná alebo mesaèná správa vykonáva po polnoci, ale pred prvým predajom, zatiaµ èo správa bude iná doba, nie je to, èo má by» nervózne, preto¾e v tomto prípade nie je potrebné poskytova» vysvetlenia.