Praca v zahraniei 4 u

V èase, keï èoraz viac ¾ien vycestuje alebo pracuje v zahranièí, dopyt po ¹kolení výrazne stúpa. ¥udia potrebujú preklada» dokumenty najmä na pozície v externých spoloènostiach. Ak sa niekto vydá do Nórska, je potrebné by» osobou, ktorá má rôzne dokumenty potvrdzujúce nároky alebo kvalifikáciu.

Takéto dokumenty mô¾u zahàòa» napríklad kurz na vysokozdvi¾né vozíky alebo druhý spôsob vý»ahov alebo strojov. Mô¾e by» tie¾ potrebné prelo¾i» dokumenty potvrdzujúce vedomosti o poèítaèových programoch. Takýto list urèite pre¾ije istotu, ¾e pre¹iel kurzom v oblasti grafického dizajnu. Je mimoriadne dôle¾ité ma» diplomy o absolvovaní ¹kôl v cudzom jazyku. Keï absolvujete ¹túdium, mô¾ete získa» kópiu diplomu v anglickom ¹týle za príplatok. Stojí za to vyu¾i» túto príle¾itos», aby ste nemuseli ma» záujem ovplyvni» túto skutoènos» neskôr.

Pred odchodom sa oboznámte s tlmoèníckym poradcom. Samozrejme, ka¾dý, kto bude pevne sa sna¾i» hµada» knihu a vytvori» kompletnú sadu príspevkov, uµahèí túto prácu. Zahranièný zamestnávateµ bude ochotnej¹í zamestna» osobu, ktorá sa bude môc» pochváli» príslu¹nou kvalifikáciou, ktorá bude silná na kontrolu. Vïaka pomoci prekladu dokumentov ná¹ pracovník bez problémov potvrdí svoje vedomosti v Poµsku. Stojí za to a premý¹µa» o príprave referencií zo starého pracoviska. Vyzerá úplne inak na kandidáta, èo mô¾e by» potvrdené skúsenos»ami na jednom mieste s príslu¹nými referenciami. Viac v úspe¹nosti referencií by ste mali pou¾i» preklad dokumentov. Ak máte vy¹¹ie uvedené rady, mô¾ete správne vytvori» súbor s najdôle¾itej¹ími dokumentmi, ktoré budú potrebné pri hµadaní umenia a rozhovorov. Nezabudnite, ¾e mô¾ete preklada» preklady dokumentov on-line bez toho, aby ste opustili svoje priestory a strácali èas na prácu na úradoch. Ak plánujete výlet do zahranièia, neváhajte a pripravte svoje dokumenty dnes.