Pracova pre einskeho prekladateua

Práca prekladateµa je mimoriadne dôle¾itá a mimoriadne zodpovedná práca, preto¾e musí pochopiteµne da» obom predmetom význam jedného z nich v zmysle druhého. Preto to nevy¾aduje toµko opakovania slova po slovo, ako bolo povedané, ale skôr vyjadri» zmysel, obsah, podstatu výrazu a je oveµa väè¹í. Takéto ¹koly sú dobrou komunikáciou v porozumení av ich poruchách.

Nápoj z prostriedkov prekladu je po sebe nasledujúci výklad. Tak¾e aké sú aj preklady a èo veria v súkromný majetok? No, keï hovorí z hlavy, prekladateµ poèúva urèitú stránku tejto poznámky. Potom si mô¾e vzia» poznámky, alebo mo¾no len spomenú» na to, èo sa rozhodne prejs» reèníkom. Ak robí jednu èas» svojho názoru, potom úlohou prekladateµa je vysvetli» jeho úèel a princíp. Samozrejme, ako u¾ bolo spomenuté, nevy¾aduje presné opakovanie. Preto to urèite vy¾aduje dáva» zmysel, konanie a robi» vyhlásenia. Po opakovaní si reèník uvedomuje svoj prejav a znovu ho rozdelí do niekoµkých skupín. A tak sa v¹etko postupuje systematicky a¾ do vykonania vyhlásenia alebo odpovedí úèastníka, ktorý sa tie¾ nachádza v súkromnom jazyku, zatiaµ èo jeho pozornos» je prelo¾ená a rozprávaná na èíslo osoby.

Tento prekladový model má známe nedostatky a hodnoty. Výhodou je nepochybne to, ¾e sa pravidelne znièí. Zlomky výpovede, ale tieto segmenty mô¾u rozdeli» trochu koncentrácie a záujem o reè. Prostredníctvom preklade èlánku, mô¾ete µahko strati», zabudnú» na nieèo, alebo proste len knock out rytmus. V¹etci v¹ak mô¾u v¹etko pozna» a zachova» komunikáciu.