Preklad technickej dokumentacie

Technické preklady pova¾ujú za úlohu poskytnú» v upravenej jazykovej forme príjemcovi cudzieho jazyka tie isté údaje, ktoré boli pôvodne napísané v zostávajúcom jazyku. Bohu¾iaµ, preklady tzv slovom, sú nemo¾né z jazykových zaèiatkov, preto¾e ka¾dý jazyk definuje pojem jednotlivých slov inak, iným spôsobom vysvetµuje pojem toho, èi si zvolí frázy.

Psorilax

V tomto prípade je veµmi »a¾ké zhodova» slovo pre slovo. Toto je mimoriadne skvelé v poézii. V µudských jazykoch by sa èlovek mal venova» niektorým jednoduchým pravidlám a formám, ktoré sú udr¾iavané v ¹týle, a ich nedbanlivos» zvyèajne vedie k nedorozumeniam. Technický preklad kladie najväè¹iu pozornos» na minimalizáciu takýchto nedorozumení. Technické preklady sú v istom zmysle veµmi citlivou prácou, pretrvávajúcou v oblasti pravidiel. Inými slovami, preklad chce v reálnom zmysle kµúè, ktorý by sa mal dodr¾iava» pri vytváraní prekladu a èítaní daného textu, èo je forma správy.Technické preklady, rovnako ako nové preklady, nie sú lineárnym procesom, ale formou umenia, ktorá zahàòa najautentickej¹í preklad inej veci. Úlohou prekladateµa je zhodova» slová tak, aby boli kompatibilné s dôvodom a hodnotami cieµového jazyka.Proces prekladu dokumentov v technickej ¹truktúre zaèína v Technickej prekladateµskej spoloènosti z analýzy poskytnutých dokumentov a výpoètu objemu textu. Pred desiatimi rokmi boli listy doruèené absolútne. V súèasnosti pracuje len so starou technickou dokumentáciou a preva¾ná väè¹ina cielených textov existuje v poèítaèových triedach. Be¾ne pou¾ívané formáty sú PDF, DOC alebo PTT. Po prvé, zamestnanci oddelenia jazykového overovania sa otvárajú od otvorenia pôvodného textu a spoznávajú jeho my¹lienky. Ïal¹ou zlo¾kou je proces èítania veµkých odsekov odseku a zachytenie hlavnej my¹lienky. Potom sú vycvièené vety, dodr¾anie poradia a zámerov autora pôvodného textu. Následné fragmenty by mali by» logicky v súlade s hlavným návrhom autora.Táto vec je obzvlá¹» èasovo nároèná a dospelá, ale nakoniec priná¹a veµkú spokojnos».