Priemyselny vysavae s samoeistiacim filtrom

Vákuový vykurovací systém sa stáva veµmi populárnym. Spravidla sa kombinuje v novovytvorených objektoch, ale tie¾ sa stáva, ¾e je postavený na existujúcich objektoch. Hoci v dne¹ných ïal¹ích budovách je jeho prostredie vá¾nej¹ie a cennej¹ie.

Catch Me, Patch Me!

Èo sa deje po centrálnom vysávaní je lep¹ie s tradièným vysávaním? No, s tradiènými vysávaèmi, nie v¾dy zbavíme sa v¹etkých neèistôt. V¹etko závisí od kvality vysávaèa, ale èasto je mo¾né, ¾e filter nie je schopný zastavi» v¹etok prach. Tento vysávaè je celkom hluèný. Centrálny vysávaè nevyfukuje nasávaný vzduch, neexistuje ¾iadny filter, ktorý ako súèas» vysávaèa nie je úplne úèinný. Nie je to hluk, preto¾e motor vysávaèa existuje mimo budovu. Ale niè nie je zadarmo. Montá¾ prvého vysávaèa je investíciou, ktorú nebudeme µutova», ale nie µudia. V moderných budovách je in¹talácia takéhoto plánu celkom jednoduchá, preto¾e distribuujeme celú in¹taláciu voµne, podobne aj pri nových in¹taláciách, èi u¾ elektrických alebo hydraulických. Najvýznamnej¹ou súèas»ou systému je tzv centrálnu jednotku umiestnenú mimo budovu. Je to ako tradièný vysávaè a vyberie zneèistenie. Tuhé rúry sú pripojené k centrálnej firme, ktorá je znázornená v zásuvke (vo väè¹ích objektoch niekoµkých zásuviek nasávacieho potrubia. Takáto zásuvka, aby sme ukonèili na¹u prevádzku, musí by» umiestnená v hlavnej stene domu. Sacia stanica zaèína dlh¹ou ohybnou mobilnou hadicou ako pri priamom vysávaèi, ktorý sa pou¾íva na vysávanie. Hadica je urèite vybavená ¹peciálnym spínaèom alebo zostavou navíjania. Vákuový vykurovací systém pravdepodobne postupne vyberie nových fanú¹ikov.