Prilo im e mail v anglietine

Dodatoèná je distribúcia napájania a komunikácia v¹etkých systémov riadenia v najnepriaznivej¹ích príèinách. Ak nie je mo¾né rie¹i» iné konektory, konektor eXLink sa vyrovná s takými zlými podmienkami. Èo potom tvorí konektor a preèo je prirodzene flexibilné?

Konektor eXLink umo¾ní flexibilné napájanie a tie¾ veµmi citlivú komunikáciu v¹etkých systémov riadenia, ktoré sú schopné by» v ka¾dej miestnosti, kde je jednoducho bohatý a potrebuje takýto konektor. Dobre sa zhroma¾ïuje v takých nepriaznivých oblastiach výbuchu ako zóny 1, 2, 21 a 22. Existujú dva spôsoby takýchto prepojení - ¹tvorpólový a sedem a ¹es»pólový.

4-pólový a PE konektor eXLink je ideálny systém, ktorý umo¾òuje zber a odpojenie mnohých nových elektrických zariadení. Má v¹etky mo¾né zásuvky a vhodné konektory pre tzv. Nízkonapä»ové zbernicové signály. Za zmienku stojí, ¾e prenos výkonu je do 250V AC / 10 I pre plastovú a poniklovanú mosadz, ako aj pre nerezovú oceµ.

Rýchle prepojovacie konektory majú veµa mo¾ností pripojenia a odpojenia. Tie¾ si nepamätá povinnos» vypnú» zariadenie, ktoré ide v sezóne, èo znaène zjednodu¹uje prácu. Ka¾dý je postavený ako ¹tandard, ktorý je IP66 / IP68. Konektory ideálne hrajú pri teplote -55 ° C a konèia pri +70 ° C, t.j. v extrémnych chladných podmienkach a pozitívne.Vïaka tomu, ¾e sa mô¾u vyrovna» s výrobkami ako je nerezová oceµ alebo poniklovaná mosadz, sú veµmi odolné voèi akémukoµvek po¹kodeniu. Mô¾u ma» maximálne 7 alebo 6 pólov alebo 4 póly a PE. ¥ahko sa pou¾ívajú v baníctve, preto¾e ide o ¹pecializované banské certifikáty EX a M2. Tie¾ nepotrebujú právo pracova» pod napätím.

Kombinácia v¹etkých systémov vïaka prepojeniu exlink je vlastne veµmi ekonomická a dobrá a trvanlivá.