Produkcia nebezpeenej eokolady

Èokoláda je nápoj najviditeµnej¹ích pochú»ok. V kuchyni nájde mno¾stvo pou¾itia, je vyjadrená vo verziách s výkonom. Takmer v ka¾dom obchode mô¾ete ma» èokoládové výrobky v rôznych formách. Skvelá je aj mlieèna èokoláda.Výroba èokolády je dos» komplikovaná. Prvou èas»ou jej práce je èistenie kakaových bôbov z plevy. Potom sú semená µudia tepelne o¹etrené, poèas ktorých sa uvoµòujú baktérie. Ïal¹ím krokom je vystavenie pra¾eného jadra takzvanému výbuchu, inak povedané jednoduché. Jedlo sa rozomelie, zatiaµ èo produkt tohto procesu produkuje kakaovú kvapalinu. Potom sa faktory riadne rozdeµujú v závislosti od voµby, ktorú urobíte. Bunièina je definitívne rozdrvená v automatickom procese. Po prekonaní týchto procesov je to èas» prá¹kovitého, ktorý sa trpí vákuom. Prebúdza sa procesy. Na výrobu èokolády je potrebné pou¾íva» vhodné stroje. Na zní¾enie kakaovej hmoty sa hrajú dva a piêciowalcowe mlyny. V prvej fáze realizácie èokolády sa pou¾ívajú stroje nazývané ku¾ele. Procesy kongovania sa vykonávajú aj na teplo, ako aj na mokré. Proces su¹enia je základným ¹tádiom výroby èokolády. Koneèná fáza výroby sa uskutoèòuje v miske nazývanej orezávaè ceruziek. Spracovanie pre jeho slu¾by závisí od rozpadu kakaového masla na kry¹tály s najni¾¹ími rozmermi. Vïaka tomu èokoláda získava svoj vlastný chu» a dôle¾itý lesk.