Program predaja

Ka¾dý majiteµ je povinný poskytnú» zamestnancovi bezpeèné pracovné podmienky a zároveò ho pouèi» o rizikách a hrozbách spojených s poskytovaním èinností na jednom mieste. Musíte poskytnú» starostlivos» a ochranu pred výbuchom a po¾iarom.

Typické zariadenie, ktoré sa uvádza na oddelení zvy¹ovania úrovne po¾iarnej bezpeènosti a ochrany proti výbuchu, sú sirény, tie¾ známe ako sirény. Mali by nasmerova» kon¹tantné a silné akustické varovania, ktoré budú hovori» o bezprostredných nebezpeèenstvách, t. J. Zmenách stavu zariadenia.Na domácom trhu je k dispozícii veµký sortiment nového akustického zariadenia. Bzuèiaky, viacfarebné sirény, pípnutia a gongy sú jednoduché. Zariadenia mô¾u by» elektrické alebo manuálne. Väè¹ina modelov je zodpovedná v zabudovaných skupinách. Sú rôznej veµkosti, tvaru a intenzity zvuku.Veµmi dôle¾ité sú zabudované elektronické bzuèiaky, ktoré sa dajú umiestni» do jamiek pribli¾ne 22,5 mm. Zariadenia sú charakterizované hladinami hluku v mo¾nostiach okolo 80 dB. Údaje sú èitateµné aj v extrémne citlivých podmienkach prostredia.Multitone siréna má 8, 16 alebo 32 rôznych spôsobov a tie¾ svetelný stav, vïaka ktorému je mo¾né zdôrazni» výstra¾ný signál.Zvuky sa zvyèajne montujú v pracovnom prostredí. Najmä v rýchlej¹ích priemyselných obchodoch, kde je riziko výbuchu alebo po¾iaru priaznivej¹ie ako na rôznych miestach. Signalizaèné zariadenia sú jedným z bodov informaèného systému hroziaceho nebezpeèenstva.