Psychiku a tehotenstvo

V podmienkach pra¹nosti s látkami, ktoré predstavujú nebezpeèenstvo výbuchu, je potrebné pou¾íva» zariadenia s osvedèením ATEX a kon¹trukciou, ktoré boli navrhnuté a vyrobené spolu s odporúèaniami ATEX platnými v krajinách EÚ.

Pri práci, v podmienkach poprá¹enia prá¹kami farby, som mal uhlík alebo prach organického pôvodu (napr. Drevo, odporúèa sa správne odstraòova» prach. Efektívna extrakcia prachu ATEX (extrakcia prachu z atexu úspe¹ne odstraòuje väè¹inu nebezpeèenstiev, ale na to, aby bolo mo¾né postupova» efektívnym spôsobom, je potrebné urèi» správne dokonèené a prípadne aj dobré technologické, technologické a procedurálne rie¹enia. Aké rie¹enia?

https://green-barley-p.eu/sk/

Odstraòovanie prachu ATEX v praxiPri odpra¹ovaní ATEX (dobré v súlade s európskymi smernicami sa zni¾uje na:- s pou¾itím miestnych viazacích prostriedkov, ktoré by mali by» umiestnené v blízkosti zdrojov s výbu¹nou atmosférou, sú popruhy samonosnými ramenami, priemyselnými krytmi alebo ¹peciálnymi sacími hlavami, \ t- pravidelné vysávanie povrchov, na ktorých sa vyrábajú prachové klastre (napríklad okolo obrábacích strojov, na tento úèel by sa mali pou¾íva» priemyselné vysávaèe,- dobré uzemnenie pracovných nástrojov a individuálneho systému na odstránenie prachu, preto¾e mô¾e generova» elektrostatické náboje - uzemnenie zabraòuje tejto udalosti,- správna kon¹trukcia odvodòovacích kanálov a ich zakrytie pred eróziou,- pou¾itie ventilátorov, filtrov a nástrojov na odstraòovanie prachu navrhnutých v súlade s pravidlom ATEX a s príslu¹nými certifikátmi.Pre èo najväè¹iu mo¾nú ochranu proti výbuchu, zariadenia na odsávanie prachu ATEX stoja za to, aby sa v samotnom zariadení in¹talovali hasiace plány (iskry a / alebo oheò.