Rodieovsky

Iným spôsobom, ¾e in¹talácie, ktoré slú¾ia kvapaline v krásnej teplote alebo plyny pod veµkým tlakom, sú vystavené riziku nadmerného akumulovania tohto tlaku. Nadmerný tlak spôsobuje, ¾e sa niekde musí dosta» von. Ak je in¹talácia úplne uzavretá a hlavne sú to, odkiaµ pochádza tento prebytok? No, prichádza k výbuchu a prebytok prechádza tryskaním celej in¹talácie.

Alebo existuje nejaká mo¾nos» zabráni» takýmto javom? No, na¹»astie to je. Je mo¾né, ¾e tlak v kon¹trukcii bude uvoµnený a ¾e celá in¹talácia sa uvoµní a výbuch je ohrozený. Aké dôle¾ité rie¹enie je potrebné pripravi»? To priná¹a ¹pecifické bezpeènostné ventily vytvorené v kon¹trukcii. Ich fungovanie je veµmi ozdobné a to isté platí, ¾e samozrejme existuje veµké vedomosti a skutoène pekné rie¹enie. Tento model bezpeènostných ventilov sa predpokladá v období, keï tlak dosiahne vysokú a nebezpeènú úroveò. Práve tento tlak otvára ventily a jediné uvoµnenie tohto prebytku. Vetraná, voµná in¹talácia mô¾e veµa fungova», mô¾e fungova» bez obáv z existencie nieèoho zlého. Je v¹ak dôle¾ité, aby bol ventil správne skon¹truovaný. Tak¾e to nezaèína príli¹ rýchlo, s príli¹ nízkym tlakom, preto¾e nebudete vykonáva» na¹u hlavnú funkciu, a èasto aj príli¹ nízky tlak v kon¹trukcii je tie¾ ne¾iaduce. V rovnakej dobe ventil nie je istý, ¾e ¾ije príli¹ málo citlivý, preto¾e sa nebude otvára» v správnom momente a urèite príli¹ neskoro.