Simultanny rusky preklad

Konsekutívne interpretácie mô¾u by» pravdepodobne vnímané ako forma simultánneho prekladu, ale v skutoènosti ide o dva úplne nové typy prekladov. Konsekutívne tlmoèenie poèíta s tým, ¾e tlmoèník sa pova¾uje za vedµa reèníka, poèúva jeho reè a potom tým, ¾e pomáha s poznámkami, plne prelo¾í pozornos» na druhý jazyk. V súèasnosti je konsekutívne tlmoèenie nahradené simultánnym tlmoèením, ale je mo¾né, ¾e tento model prekladu sa vykonáva najmä v krátkych èastiach µudí, na cestách alebo na mnohých ¹pecializovaných stretnutiach.

Ktoré sú znaky postupného tlmoèníka? Mal by ma» dobrú tendenciu písa» svoju vlastnú profesiu. Predov¹etkým by mal by» èlovek, ktorý je veµmi odolný voèi stresu. Konsekutívne interpretácie sú o to dôle¾itej¹ie, ¾e sa prená¹ajú úplne na¾ivo, tak¾e osoba, ktorá prekladá, by mala by» takzvanými nervami ¹pecifických, nemô¾e spôsobi» veci, keï je v stave paniky, preto¾e nemá ¾iadnu povinnos» preklada» danú frázu. Zároveò je potrebná bezchybná dikcia. Aby to bolo µahké a populárne, musí by» toto rozhodnutie urobené ¾enou s vhodnými jazykovými schopnos»ami, bez preká¾ok reèi, ktoré sú ru¹ené pri prijímaní správy.

Okrem toho je mimoriadne dôle¾ité ma» správne krátkodobé stanovisko. Je pravda, ¾e prekladateµ mô¾e, a dokonca by mal robi» poznámky, ktoré mu pomô¾u spomenú» si na text hovorený reèníkom, ale nemení skutoènos», ¾e poznámky budú zvyèajne poznámky, nie celé vyhlásenie reèníka. Znaky konsekutívneho prekladateµa vytvárajú nielen schopnos» zapamäta» si slová navrhované ¾enou, ale aj schopnos» prelo¾i» ich presne a voµne do iného jazyka. Ako vidíte, bez dobrého krátkodobého názoru je simultánny tlmoèník v akcii jednoducho úplne neproduktívny. Teraz sa uvádza, ¾e najlep¹í postupní prekladatelia majú podobu zapamäta» si a¾ 10 minút textu. A výsledok, ktorý sa v podstate cíti, je potrebné pripomenú», ¾e celý prekladateµ by mal ma» vysoké jazykové znalosti, vedomosti o slangu a idiomoch pou¾ívaných v iných jazykoch a tie¾ vynikajúci sluch.