Siva nebezpeena zona

jinx repellent magic formulaJim Reppellent Magic Formula - Zmeniť svoj život k lepšiemu

ATEX - je to isté pravidlo Európskej únie. Vymedzuje základné po¾iadavky, ktoré musí ma» v¹etok tovar na pou¾itie v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu. Podrobné po¾iadavky sú uvedené v meraniach súvisiacich s touto radou. Na druhej strane po¾iadavky, ktoré nie sú regulované ani smernicou, ani normami, mô¾u by» predmetom vnútorných predpisov, ktoré zaèínajú v zahranièí.

procedúraNariadenia v¹ak nemô¾u by» v rozpore so smernicou, ani nie sú dostatoèné na sprísnenie svojich po¾iadaviek. Preto¾e smernica ATEX 94/9 / ES nás zaväzuje k oznaèeniu CE. Áno, ka¾dý výrobok "ATEX", ktorý bol oznaèený symbolom Ex, musel by» na zaèiatku oznaèený výrobcom výrobcom. A tie¾ prejs» procesom alebo je vybraný s povinnou úèas»ou "tretej strany", ak výrobca pou¾il iný modul ako modul A.

Zjednotenie predpisovKeï¾e nejednotné nariadenia týkajúce sa bezpeènosti v krajinách EÚ boli veµkými »a¾kos»ami v µahkom toku tovaru medzi èlenskými krajinami, bolo rozhodnuté tieto ustanovenia zosúladi». V prípade zariadení pou¾ívaných na èítanie v oblastiach ohrozených výbuchom 23. marca 1994 Európsky parlament a Rada Európskej únie oznámili smernicu 94/9 / ES ATEX, ktorá nadobudla úèinnos» 1. júla 2003. Bola tie¾ zavedená smernica 1999/92 / ES ATEX137 - èo sa nazývalo aj POU®ÍVATE¥OV ATEX. Týkalo sa to malých po¾iadaviek na bezpeènos» práce, v oblastiach, kde mô¾eme dosiahnu» výbu¹nú atmosféru.Prvá smernica bola vlo¾ená v roku 2003. Druhá smernica bola prijatá Ministerstvom hospodárstva, obchodu a sociálnej politiky dòa 29. mája 2003 a fungovala od 25. júla 2003. Dòa 31. októbra 2010 bola zmenená a doplnená vyhlá¹ka ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o minimálnych po¾iadavkách na bezpeènos» pracovná hygiena súvisiaca s návrhom na splnenie výbu¹nej atmosféry v zmysle práce, ktorá nahradila nariadenie z roku 2003.