Sku ka vzduchovych filtrov

Ka¾dý deò, aj v byte, ako aj v podniku, sme obklopení bohatými vonkaj¹ími prvkami, ktoré ovplyvòujú miestne skúsenosti a kvalitu. Okrem základného bývania, ako sú: umiestnenie, teplota, vlhkos» pôdy a vhodné, ideme prija» iné výpary. Vzduch, ktorý dýchame, nie je nepochybne èistý, ale zneèistený, samozrejme, v homogénnej miere. Pred zneèistením prachu sa mô¾eme postara» o to, aby sme pou¾ívali hry s filtremi, ale napriek tomu existujú ïal¹ie nebezpeèenstvá, ktoré sa èasto »a¾ko odhalia. Konkrétne sa k nim prilepia jedovaté plyny. Mô¾u by» objavené len vïaka nástrojom, ako je senzor toxického plynu, ktorý vyberá ¹kodlivé prvky zo vzduchu a hlási o ich prítomnosti, vïaka èomu nás varuje pred nebezpeèenstvom. Bohu¾iaµ preto hrozba je extrémne zlo¾itá, preto¾e niektoré látky, keï dôkazy o oxide uhlièitom sú nedosiahnuteµné a èasto ich dávajú do sféry, spôsobujú vá¾ne po¹kodenie zdravia alebo smr». Pri CO nás spôsobujú nebezpeèenstvo, okrem toho aj iné fosílie, ktoré mô¾u by» prítomné senzorom, napríklad síranom, ktorý je malý vo vysokej koncentrácii a vyvoláva okam¾itú paralýzu. Ïal¹ím jedovatým plynom je oxid uhlièitý, ktorý je rovnako nebezpeèný, ako sme uviedli skôr, a amoniak - plyn, ktorý sa nachádza v látke, ale je ¹kodlivý pre mu¾ov v dlh¹ej koncentrácii. Senzory toxické plyny mô¾u tie¾ detekova» ozónu a oxid sirièitý, ktorý je alkohol je oveµa »a¾¹ie, ne¾ je obsah a dosiahnu» sklon k veµkej plniacej oblasti v blízkosti zeme - z, ¾e na zaèiatku len v prípade, keï sme vystavení rie¹enie týchto zlo¾iek by mali by» senzory nachádza v ideálnej polohe pre cítil hrozbu a povedal nám o tom. Ïal¹ie toxické plyny, ktoré detektor doká¾e chráni» proti nám, sú korozívne chlór a vysoko toxický kyanovodík a vodorozpustný, nebezpeèný chlorovodík. Ako mô¾ete vidie», mal by by» in¹talovaný senzor toxického plynu.